MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Uchwała Nr 1/2007

Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku

 

z dnia 25 stycznia 2007 roku

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego

Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku

 

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Stwierdza się wybór, w wyniku głosowania jawnego:

1.       Pana Janusza Pogorzelca na Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku,

2.       Pani Zofii Zgarda na Zastępcę Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku.

 

§ 2

 

Informacje o składzie Komisji i pełnionych przez nią dyżurach podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Opatówku, w okręgu wyborczym Nr 4 obejmującym sołectwo Opatówek ulice: Mariana Buczka, Braci Gillerów, Dworcowa, Działkowa, Gen. Jóżefa Zajączka, Marcina Kasprzaka, Jana Kilińskiego, Tadeusza Kościuszki, Krótka, Ks. Adama Marczewskiego, Ludowa, Łódzka, 3-go Maja, Nowoogrodowa, Ogrodowa, Plac Wolności, Józefa Poniatowskiego, Piotra Szadkowskiego, Turkowska oraz umieszczenie na stronie BIP Gminy Opatówek.

 

Informacje stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Podpisy członków Komisji

 

1.                  /-/ Irena Ciszewska

2.                  /-/ Bogdan Miluśki

3.                  /-/ Janusz Pogorzelec

4.                  /-/ Beata Rosiak

5.                  /-/ Jadwiga Wasilewska

6.                  /-/ Grażyna Woźniak

7.                  /-/ Zofia Zgarda

 

 

 


 

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 1/2007

z dnia 25 stycznia 2007 r.

 

 

INFORMACJA

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W OPATÓWKU

 

powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających

do Rady Gminy Opatówek w okręgu wyborczym nr 4

zarządzonych przez Wojewodę Wielkopolskiego

na dzień 4 marca 2007 roku

 

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości skład Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku.

 

Skład Komisji:

 

Przewodniczący Komisji                        - Janusz Pogorzelec

Zastępca Przewodniczącego Komisji      - Zofia Zgarda

 

Członkowie:      - Irena Ciszewska

- Bogdan Henryk Miluśki

- Beata Ewa Rosiak

- Jadwiga Wasilewska

- Grażyna Woźniak

 

 

Siedziba Komisji mieści się w sali nr 15 Urzędu Gminy w Opatówku ( I piętro).

 

 

                                                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ Janusz Pogorzelec

 

 

 


 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 1/2007

z dnia 25 stycznia 2007 r.

 

 

KOMUNIKAT

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W OPATÓWKU

 

z dnia 25 stycznia 2007 roku

 

Gminna Komisja Wyborcza w Opatówku - powołana Postanowieniem Nr 10/2007 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 22 stycznia 2007 r. do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Opatówek w okręgu wyborczym Nr 4,zarządzonych na dzień 4 marca 2007r.- podaje do publicznej wiadomości, że w dniach:

 

 

31. 01. 2007 r.  od godz. 1530 do godz. 1700

 

01. 02. 2007 r.  od godz. 1530 do godz. 1700

 

02. 02. 2007 r.  od godz. 1600 do godz. 2400

 

 

w siedzibie Komisji, tj. Urząd Gminy w Opatówku, Plac Wolności 14 ( sala nr 15, I piętro) przyjmować będzie zgłoszenia list kandydatów na radnych do Rady Gminy Opatówek.

 

Dzień 02.02. 2007 r. jest ostatnim dniem zgłaszania list kandydatów na radnych do Rady Gminy Opatówek w wyborach uzupełniających, zarządzonych na dzień 4 marca 2007 r.

 

 

                                                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ Janusz Pogorzelec

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 07.12.2021 12:07:40