MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

ZARZĄDZENIE Nr 252/06

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 27 grudnia 2006 r.

 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających

do Rady Gminy Opatówek w okręgu wyborczym Nr 4

 

Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Opatówek dla wyboru dwóch radnych w trzymandatowym okręgu wyborczym Nr 4, obejmującym sołectwo Opatówek ulice: Mariana Buczka, Braci Gillerów, Dworcowa, Działkowa, Gen. Józefa Zajączka, Marcina Kasprzaka, Jana Kilińskiego, Tadeusza Kościuszki, Krótka, Ks. Adama Marczewskiego, Ludowa, Łódzka, 3-go Maja, Nowoogrodowa, Ogrodowa, Plac Wolności, Józefa Poniatowskiego, Piotra Szadkowskiego, Turkowska.

 

§ 2

 

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 4 marca 2007 r.

 

§ 3

 

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podania do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

                                                                                                          Wojewoda Wielkopolski

 

                                                                                                             /-/ Tadeusz Dziuba

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 07.12.2021 12:07:40