Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

PPK 7321/1/4/2008                                                                   Opatówek, dnia 4 kwietnia 2008 roku.

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Opatówek

 

o przystąpieniu do sporządzenia

"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenu inwestycyjnego położonego w miejscowości Józefów"

 

Zgodnie z art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Opatówek uchwały nr 93/08 z dnia 21 lutego 2008 roku o przystąpieniu do sporządzania "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego w miejscowości Józefów", obejmującego obszar położony w zachodniej części wsi (działka nr 1334/4 - obręb Opatówek).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Opatówku, Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek, pokój nr 13 (sekretariat) w terminie do dnia 30 kwietnia br. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 29.07.2020 10:04:36