Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dnia 17.09.2010 roku.

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Opatówek

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek

we wsi Szałe" (działka nr 566/1)

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały nr 165/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 czerwca 2009 roku

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek we wsi Szałe" (działka nr 566/1) obejmującego obszar zgodnie z granicami opracowania planu wyznaczonymi w ww. uchwale, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędnymi dokumentami sprawy w dniach od 17 września 2010 roku do 11 października 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Opatówku, Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek (pokój nr 6) w godz. od 800 do 1500.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 października 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Opatówku o godz. 1400.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Opatówek w formie pisemnej na ww. adres, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Opatówku oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@opatowek.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2010 roku.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Opatówek, a w przypadku uwag nie uwzględnionych Rada Gminy Opatówek.

 

M.S.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 29.07.2020 10:04:36