Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Opatówek

 

w sprawie przystąpienia do sporządzania

zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek

we wsi Szałe (Dz. nr 242/1 i 243/3)

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 ze zmianami) oraz art.39 ust.1 ustawy z dnia 03.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008r.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Opatówek uchwały Nr 166/09 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek we wsi Szałe.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy: Pl. Wolności 14; 62-860 Opatówek w terminie do dnia 30 września 2009 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 29.07.2020 10:04:36