Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dnia 06.07.2012 roku

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Opatówek

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek

w m. Opatówek w rejonie ulicy Piaskowej i ulicy Dziubińskiego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Nr 75/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2011 roku

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w m. Opatówek w rejonie ulicy Piaskowej i ulicy Dziubińskiego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13.07.2012 do 06.08.2012, w siedzibie Urzędu Gminy w Opatówku, Plac Wolności 14, w godzinach urzędowania.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01.08.2012 w siedzibie Urzędu Gminy w Opatówku, Plac Wolności 14 o godz. 14:00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy w Opatówku, Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek (e-mail: gmina@opatowek.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.08.2012 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Opatówek.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 07.08.2020 10:27:24