Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, 14.11.2012

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Opatówek

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek

w m. Opatówek w rejonie ulicy Piaskowej i ulicy Dziubińskiego.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Opatówek Uchwały Nr 75/11 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek w m. Opatówek w rejonie ulicy Piaskowej i ulicy Dziubińskiego.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy z/s Plac Wolności 14 62-860 Opatówek w terminie do dnia 10 grudnia 2012 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 07.08.2020 10:27:24