MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, 12.07.2006 r.

 

 

UZUPEŁNIENIE DO SIWZ

na wykonanie przebudowy

ZPI.341/3/06                                                                            drogi gminnej w m. Rożdżały

 

 

Dotyczy :          Przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej

w  m. Rożdżały etap I i etap II.

 

 

Gmina Opatówek informuje, że wprowadza zmianę do specyfikacji istotnych  warunków zamówienia numer ZPI.341/3/06 z dnia 06.06.2006 roku  w Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców punkt 11.1

Punkt 11.1 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Niniejsze wyjaśnienie jest wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                   /-/ Jan Wolf

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17