MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 60 z dnia 21.03.2007

 

POZYCJA 17937

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Opatówek: wykonanie modernizacji z rozbudową SUW Tłokinia Wielka, gm. Opatówek

Publikacja obowiązkowa.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Gmina Opatówek, do kontaktów: Krzysztof Matusiak - sprawy formalne

Anna Frankowska - sprawy merytoryczne, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, fax 062 7618017, e-mail: przetargi@opatowek.pl.

Adresy internetowe

Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Ogólne usługi publiczne.

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie modernizacji z rozbudową SUW Tłokinia Wielka, gm. Opatówek.

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie.

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Gmina Opatówek, miejscowość Tłokinia Wielka..

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

Czas trwania umowy ramowej:

Wartość umowy ramowej:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:

1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie modernizacji z rozbudową stacji uzdatniania wody SUW Tłokinia Wielka, gm. Opatówek obejmuje:

- montaż urządzeń uzdatniania wody(napowietrzanie wody w aeratorach

o średnicy 1200 mm i średnicy 1000 mm, w celu uzdatnienia wody

przyjęto zastosowanie pionowych filtrów pospiesznych o średnicy 1600

mm wkładem piaskowo -żwirowo - brausztynowym i powierzchni filtracji

2,0 m2

- budowa odstojnika wód popłucznych o średnicy 5,0 m i objętości 17,6

m3

- wykonanie niezbęnych przełączeń istniejącej sieci

- rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody

- wykonanie zasilania stacji uzdatniania wody oraz modernizacja

rozdzielni elektrycznej

- wykonanie drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem.

1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.25.21.26.

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

Całkowita wielkość lub zakres: Wartość zamówienia powyżej 60.000 euro.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w dniach: 140

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium: 5000.00 zł

2) Warunki udziału

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy mający prawo występowania

w obrocie prawnym i spełniający niżej podane warunki:

1. Wykonawca składający ofertę nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca musi spełniać wymogi zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wykonawca musi udowodnić, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz posiadać wysokość obrotów firmy w roku 2006 - -300000,00 zł.-minimum.

4. Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:

Stanowisko :

- kierownik robót musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz musi należeć do Izby Inżynierów Budownictwa, - kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń, wodociągowych

i kanalizacyjnych oraz musi należeć do Izby Inżynierów Budownictwa, - kierownik robót elektrycznych musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych oraz musi należeć do Izby Inżynierów Budownictwa. 5. Wykonawca musi udowodnić, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat (2002 - -2006), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

co najmniej 2 zadania dotyczące budowy, modernizacji, rozbudowy stacji uzdatniania wody o wartości nie mniejszej niż 300000.00 zł. każde zadanie potwierdzone referencjami stwierdzającymi należyte ich wykonanie.

6. Wykonawca musi posiadać polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

7. Wykonawca musi spełniać wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców oparty będzie na zasadzie (spełnia/nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte

w dokumentach i oświadczeniach dołączonych przez wykonawców do oferty.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty poświadczające oraz informacje:

1. Aktualny dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem /wypis z rejestru prowadzonego przez sąd lub wypis

z ewidencji działalności gospodarczej/ wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Oświadczenie,że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art.22 ust.1

i art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych /załącznik nr 1 do formularza oferty/ wraz z aktualnymi zaświadczeniami:

a/ zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z należnościami podatkowymi lub zaświadczeniem,że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu /wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/,

b/ zaświadczeniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS-u o nie zaleganiu z opłatami oraz składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub zaświadczeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c/ informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,lub informacji z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że:1/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;2/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;3/ nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4. Oświadczenie finansowe na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 formularza oferty, potwierdzone zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego,lub sprawozdaniem finansowym, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie

z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo

w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego,innymi dokumentami określających obroty, zysk oraz zobowiązania

i należności - za ubiegły rok o wysokości obrotów, a jeżeli okres działalności jest krótszy - za ten okres.

5. Wykaz personelu na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 Formularza oferty odpowiedzialnego za realizację zamówienia z udokumentowaniem jego kwalifikacji (kopie uprawnień osób przewidzianych do kierowania robotami).

6. Dane o doświadczeniu Wykonawcy w realizacji zamówienia w zakresie dotyczącym budowy, modernizacji, rozbudowy stacji uzdatniania wody budowy na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do formularza oferty wraz z referencjami poprzednich zamawiających.

7. Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia /jeśli Wykonawca przewiduje wykorzystanie podwykonawców/ na załączniku nr 5

wraz z oświadczeniem podwykonawcy o gotowości do współpracy.

8. Wypełniony formularz cenowy wraz z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 6.

9. Zaparafowany projekt umowy jako załącznik nr 7.

10. Dowód wpłacenia/wniesienia wadium jako załącznik nr 8.

11. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej jako załącznik nr 9.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

2) Kryteria oceny ofert

2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3) Informacje administracyjne

3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.opatowek.pl.

Opłata:

Warunki i sposób płatności:

3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:

3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2007 godzina 09:45.

3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 25.04.2007, godzina 10:00, Urząd Gminy w Opatówku, Plac Wolności 14, pokój nr 15..

 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.

2) Informacje dodatkowe:

3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 19.03.2007.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57