MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Wykonanie modernizacji z rozbudową SUW
Tłokinia Wielka, gmina Opatówek.

Numer ogłoszenia: 100897 - 2007; data zamieszczenia: 13.06.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 17937 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, fax 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie modernizacji z rozbudową SUW Tłokinia Wielka, gmina Opatówek..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie modernizacji z rozbudową stacji uzdatniania wody SUW Tłokinia Wielka, gmina Opatówek obejmuje: - montaż urządzeń uzdatniania wody (napowietrzanie wody w aeratorach o średnicy 1200 mm i średnicy 1000 mm, w celu uzdatnienia wody przyjęto zastosowanie pionowych filtrów pośpiesznych o średnicy 1600 mm wkładem piaskowo-żwirowo-brausztynowym - budowa odstojnika wód popłucznych o średnicy 5,0 m - wykonanie niezbędnych przełączeń istniejącej sieci - rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody - wykonanie zasilania stacji uzdatniania wody oraz modernizacja rozdzielni elektrycznej - wykonanie drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.26-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 412317,79 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.06.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PROMET, ul. Borecka 29 A, 63-720 Koźmin Wlkp., kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

-          Cena wybranej oferty: 412317.79

-          Oferta z najniższą ceną: 412317.79 / oferta z najwyższą ceną: 618016.78

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00