MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej, z siedzibą:

62-860 Opatówek, Tłokinia Wielka 87

tel/fax (0-62) 76-14-312

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na:

wykonanie remontu dachu budynku Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej.

 

Termin realizacji robót: - 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej,
Tłokinia  Wielka 87,  62-860 Opatówek w sekretariacie w godz. 800 - 1400.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

 

1.       Teresa Kobierska dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej - tel. (0-62) 76-14-312.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej, 62-860 Opatówek Tłokinia Wielka 87 w godz. 800 - 1400. Termin składania ofert upływa dnia 11 czerwca 2007 roku o godz. 945. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 czerwca 2007 roku o godz. 1000 w sekretariacie Zespołu Szkół
w Tłokini Wielkiej.

 

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

-          cena (koszt)                             - 100%

 

Zamawiający:

-          nie dopuszcza składania ofert wariantowych i ofert częściowych,

-          nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

-          nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Adres strony internetowej na której znajduje się SIWZ - www.bip.opatowek.pl

 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym

i spełniający niżej podane warunki:

-          wymogi zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-          wymogi zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-          Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:

-          Stanowisko - kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do prowadzenia robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz należeć do Izby Inżynierów Budownictwa.

-          Wykonawca musi udowodnić, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat (2002-2006) co najmniej 1 zadanie związane z budową, przebudową lub remontem dachu o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł, potwierdzone referencjami, protokołami odbioru wykonanych robót stwierdzającymi należyte ich wykonanie.

-          Wykonawca musi udowodnić, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie ( spełnia/nie spełnia ) w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych przez Wykonawcę do oferty.

 

 

                                                                                                          Dyrektor Zespołu Szkół

 

                                                                                                            /-/ Teresa Kobierska

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00