MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowościach Cienia Pierwsza - Cienia Folwark, gmina Opatówek o długości 780 mb.
Numer ogłoszenia: 155283 - 2007; data zamieszczenia: 31.08.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 111756 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, fax 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowościach Cienia Pierwsza - Cienia Folwark, gmina Opatówek o długości 780 mb..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej na nawierzchnię asfaltobetonową w miejscowościach Cienia Pierwsza - Cienia Folwark, gmina Opatówek o długości 780 mb. Zakres zamówienia: 1. Wykonanie górnej podbudowy z kruszywa łamanego ( gabro,melafir ) o szerokości 4,50 m i grubości 8 cm. 2. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych (warstwa ścieralna ) o szerokości 4,00 m i grubości 4 cm. 3. Wykonanie przepustu z rur o średnicy 40 cm i długości 16 m na ławie żwirowej ze ściankami czołowymi z bloczków betonowych M6. 4. Oczyszczenie rowu lewostronnego na całej długości z wyprofilowaniem skarp z namułu gr. 20 cm.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 105790,2 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne KAREX, Ociąż, ul. Torowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

-          Cena wybranej oferty: 105790.20

-          Oferta z najniższą ceną: 105790.20 / oferta z najwyższą ceną: 158366.63

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57