MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.16.08.2007 roku

 

ZpIn.341/6/07

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

"Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowościach

Cienia Pierwsza - Cienia Folwark, gmina Opatówek o długości 780 mb".

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne "KAREX" 62-800 Kalisz

ul. Piwonicka 12, z/s Ociąż ul. Torowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce

 

Cena wybranej oferty - 129.064,04 PLN

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ  i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Nr

oferty

Firma( nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne "KAREX" 62-800 Kalisz

ul. Piwonicka 12, z/s Ociąż ul. Torowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce

300,00

300,00

2.

Zakład Budowlano - Drogowy "KALDROG"

62-800 Kalisz ul. Łódzka 196

231,63

231,63

3.

Skanska S.A. Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego

60-961 Poznań 36, ul. Bystra 7

200,40

200,40

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57