MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.27.09.2007 roku

 

ZpIn.341/8/07

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

"Wykonanie przebudowy nawierzchni ul. Ludowej odcinek C-C

w miejscowości Opatówek, gmina Opatówek o długości 620 mb".

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.  62 - 800 Kalisz ul. Częstochowska 95.

 

Cena wybranej oferty - 101.313,68 PLN.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Nr

oferty

Firma( nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne "KAREX" 62 - 800 Kalisz

ul. Piwonicka 12, z/s Ociąż ul. Torowa 16, 63 - 460 Nowe Skalmierzyce.

292,62

292,62

2.

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.

62 - 800 Kalisz ul. Częstochowska 95

 

300,00

300,00

3.

Zakład Budowlano -Drogowy KALDROG

62 - 800 Kalisz ul. Łódzka 196

 

262,26

262,26

 

 

                                                                                                       Sekretarz Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57