MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Dostawa kostki brukowej.
Numer ogłoszenia: 147554 - 2007; data zamieszczenia: 22.08.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, fax 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kostki brukowej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie kostki brukowej ( behaton ) szarej i czerwonej o grubości 60 mmm i 80 mmm, klasy 50 i wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, gatunek 1 oraz obrzeży trawnikowych o wym. 6 x 20 x 100 gat. 1, w niżej wymienionych ilościach i asortymentach: 1. Kostka brukowa ( behaton ) kolor szary gr. 60 mm - 900 m2 2. Kostka brukowa ( behaton ) kolor czerwony gr. 60 mm - 400 m2 3. Kostka brukowa ( behaton ) kolor szary gr. 80 mm - 140 m2 4. Obrzeża trawnikowe o wym. 6 x 20 x 100 - 684 mb Na wyżej wymienione wyroby dostawca musi przedstawić aktualne atesty i certyfikaty jakości. Dostawca dostarczy zamówiony towar na swój koszt. Miejsce dostarczenia towaru: Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Opatówku ul. Szkolna 10 w dni robocze w godz. 08:00 - 14:00.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.81.31.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

-          Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym i spełniający niżej podane warunki: 3.1. Wykonawca składający ofertę nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.2. Wykonawca musi spełniać wymogi zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.3. Wykonawca musi udowodnić, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat /2005-2007/ co najmniej 2 zadania związane z dostawą kostki brukowej o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 zł. - każde zadanie, potwierdzone referencjami stwierdzającymi należyte ich wykonanie. 3.4. Wykonawca musi przedstawić aktualne atesty i certyfikaty oferowanych wyrobów. 3.5. Wykonawca musi spełniać wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie ( spełnia / nie spełnia ), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach, oświadczeniach dołączonych przez Wykonawców do oferty.

-          Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty poświadczające oraz informacje: 4.1. Aktualny dokument potwierdzający, że profil działalności Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi /np. wypis z rejestru prowadzonego przez sąd lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej/, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych /załącznik nr 1 do formularza oferty/. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wyjaśnień treści złożonej oferty, wglądu w dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczenia w tym: - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu /wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/, - aktualne zaświadczenie z ZUS-u lub KRUS-u o nie zaleganiu z opłatami i składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu /wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/, - informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, lub informacji z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy oferent jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć urzędujących członków władz. 4.3. Dane o doświadczeniu Wykonawcy w zakresie realizacji zamówień związanych z dostawą kostki brukowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do formularza oferty wraz z referencjami poprzednich zamawiających. 4.4. Wypełniony formularz cenowy stanowiącym załącznik nr 3 do formularza oferty. 4.5. Zaparafowany projekt umowy jako załącznik nr 4 do formularz oferty. 4.6. Wymagane aktualne atesty i certyfikaty wraz z nazwą producenta i parametrami technicznymi oferowanych wyrobów jako załącznik nr 5 do formularza oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.opatowek.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 62 - 860 Opatówek, Plac Wolności 14, pokój nr 7 w godz. 08:00 - 15:00..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2007 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy 62 - 860 Opatówek, Plac Wolności 14, pokój nr 13.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00