MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Dostawa kostki brukowej.
Numer ogłoszenia: 163061 - 2007; data zamieszczenia: 11.09.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 147554 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, fax 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kostki brukowej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie kostki brukowej ( behaton ) szarej i czerwonej o grubości 60 mmm i 80 mmm, klasy 50 i wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, gatunek 1 oraz obrzeży trawnikowych o wym. 6 x 20 x 100 gat. 1, w niżej wymienionych ilościach i asortymentach: 1. Kostka brukowa ( behaton ) kolor szary gr. 60 mm - 900 m2 2. Kostka brukowa ( behaton ) kolor czerwony gr. 60 mm - 400 m2 3. Kostka brukowa ( behaton ) kolor szary gr. 80 mm - 140 m2 4. Obrzeża trawnikowe o wym. 6 x 20 x 100 - 684 mb Na wyżej wymienione wyroby dostawca musi przedstawić aktualne atesty i certyfikaty jakości. Dostawca dostarczy zamówiony towar na swój koszt. Miejsce dostarczenia towaru: Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Opatówku ul. Szkolna 10 w dni robocze w godz. 08:00 - 14:00.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.81.31.00-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 50957,08 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.09.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe DROG- BRUK s.c., ul. Polna 29, 98-235 Błaszki, kraj/woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

-          Cena wybranej oferty: 50957.08

-          Oferta z najniższą ceną: 50957.08 / oferta z najwyższą ceną: 50957.08

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57