MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 09.11.2007 roku

 

ZPIn.341/10/07

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

"Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kobierno, gmina Opatówek o długości 1370 mb - I etap".

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

"DROMAX" Usługi Drogowo - Budowlane Wojciech Krymarys, Chełmce 51 b, 62-860 Opatówek

 

Cena wybranej oferty - 99.394,99 PLN.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ  i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Nr

oferty

Firma( nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

"DROMAX" Usługi Drogowo - Budowlane Wojciech Krymarys,

Chełmce 51 b, 62-860 Opatówek

300,00

300,00

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57