MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Usługi w zakresie wykonania projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Opatówek.
Numer ogłoszenia: 10561 - 2008; data zamieszczenia: 15.01.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, fax 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie wykonania projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Opatówek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usług w zakresie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Opatówek.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

-          Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym i spełniający niżej podane warunki: 1. Wykonawca składający ofertę nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca musi spełniać wymogi zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wykonawca musi złożyć zobowiązanie do sporządzania projektów decyzji zgodnie z zasadami sztuki urbanistycznej i obowiązującymi przepisami prawa oraz wykonania tych decyzji w terminie max. 7 dni roboczych od terminu przekazania wszystkich materiałów. 4. Wykonawca musi udowodnić, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat /2005-2008/ co najmniej 2 zadania na usługi w zakresie wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego potwierdzone referencjami stwierdzającymi należyte ich wykonanie. 5. Wykonawca musi posiadać uprawnienia urbanistyczne lub architektoniczne oraz musi należeć do izby urbanistów lub izby architektów. 6. Wykonawca musi spełniać wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

-          Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty poświadczające oraz informacje: 1. Aktualny dokument potwierdzający, że profil działalności Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi /np. wypis z rejestru prowadzonego przez sąd lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej/, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych /załącznik nr 1 do formularza oferty/. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wyjaśnień treści złożonej oferty, wglądu w dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczenia w tym: - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu /wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/, - aktualne zaświadczenie z ZUS-u lub KRUS-u o nie zaleganiu z opłatami i składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu /wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/, - informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, lub informacji z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy oferent jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć urzędujących członków władz. 3. Oświadczenie, że Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania projektów decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie przekroczenia terminu ich wykonania - załącznik nr 2. 4. Dane o doświadczeniu Wykonawcy w zakresie realizacji zamówień na usługi w zakresie wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do formularza oferty wraz z referencjami poprzednich zamawiających. 5. Wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 4. 6. Zaparafowany projekt umowy jako załącznik nr 5. 7. Zaświadczenie o wpisie na listę członków izby urbanistów lub izby architektów oraz uprawnienia urbanistyczne lub architektoniczne - załącznik nr 6.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.opatowek.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Opatówku, Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, pokój nr 7.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2008 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Opatówku, 62-860 Opatówek, Plac Wolności 14, pokój nr 13.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00