MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dnia 07.04.2008 r.

 

 

 

ZPIn.341/3/08                                                                          Odpowiedź na pytania

                                                                                              dotyczące projektu umowy.

 

Dotyczy :          Przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej
w miejscowości Szulec, gmina Opatówek o długości 620 m.

 

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęło pismo od jednego
z zainteresowanych następującej treści:

Pytanie 1

Dotyczy § 7 pkt 2 projektu umowy

Czy Wykonawca przedstawiając polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz polisę ubezpieczenia zaplecza, sprzętu i maszyn budowlanych od wszelkiego ryzyka będzie spełniał wymagania Zamawiającego określone w § 7 pkt 1 i 2 projektu umowy?

Pytanie 2

Dotyczy § 9 pkt 4 umowy

Proponujemy wykreślenie pkt 4 w § 9 i zastąpienie go następującym:

"Wykonawca zapewni zbadanie, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy w ilości zgodnej z wymogami SST."

Jednocześnie proponujemy dodanie pkt 6 w § 9 o następującej treści:

"Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych badań jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, koszty tych badań obciążają Zamawiającego."

Pytanie 3

Dotyczy § 10 projektu umowy

Z paragrafu 10 nie wynika jednoznacznie czy wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy czy obmiarowy. Uprzejmie prosimy o przedstawienie jednoznacznego stanowiska Zamawiającego w tej kwestii poprzez modyfikację zapisów § 10.

Pytanie 4

Dotyczy § 13 pkt 7 projektu umowy

Z uwagi na niejasności występujące w zapisie uprzejmie prosimy o informacje jaka powinna być prawidłowa treść pkt 7 w § 13.

Pytanie 5

Dotyczy § 18 pkt 1 ppkt 4 projektu umowy

Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę "karty gwarancyjnej" - prosimy o informację czy Zamawiający przygotował obowiązujący wzór wspomnianej karty gwarancyjnej? W przypadku  obowiązywania wzoru karty gwarancyjnej prosimy o bezzwłoczne dodanie projektu wymaganej karty gwarancyjnej do dokumentacji dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 6

Dotyczy § 18 pkt 3 projektu umowy

Powołując się na zasadę równości Stron proponujemy wykreślenie zapisu i zastąpienie go następującym:

"Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego kar umownych."

 

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

 

1. Dokumenty dotyczące ubezpieczenia muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w § 7 pkt 1 i 2 umowy.

 

2. W § 9 pkt 4 Zamawiający wprowadza zmianę oraz dodaje się pkt 6.

§ 9 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"Wykonawca zapewni zbadanie, na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy w ilości zgodnej z projektem."

§ 9 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych badań jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, koszty tych badań obciążają Zamawiającego."

 

3. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy, nie ryczałtowy.

 

4. Skreśla się pkt 7 w § 13 projektu umowy.

 

5. Skreśla się ppkt 4 w pkt 1 § 18 projektu umowy.

 

6. W § 18 pkt 3 Zamawiający wprowadza zmianę i otrzymuje brzmienie:

"Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar."

 

 

                                                                                                                   Z up. Wójta

                                                                                                               Sekretarz Gminy

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00