MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Szulec,
gmina Opatówek o długości 620 mb.

Numer ogłoszenia: 96448 - 2008; data zamieszczenia: 08.05.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 54050 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, fax 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Szulec, gmina Opatówek o długości 620 mb..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Szulec, gmina Opatówek o długości 620 mb. Przebudowa istniejącej nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię asfaltobetonową. Zakres zamówienia: 1. istniejąca podbudowa tłuczniowa + poszerzenia z kruszywa łamanego (gabro, melafir) o gr. 15 cm i szer. 2 x 0,75 m, 2. górna podbudowa z kruszywa łamanego (gabro, melafir) o gr. 12 cm, 3. nawierzchnia z mieszanki mineralno-asf. dla ruchu KR1 - KR2 (w-wa ścieralna) o gr. 4 cm od km 0+040 do km 0+580, 4. istniejąca podbudowa tłuczniowa + poszerzenia z kruszywa łamanego (gabro, melafir) o gr. 15 cm i szer. 2 x 0,25 m, 5. górna podbudowa z kruszywa łamanego (gabro, melafir) o gr. 12 cm, 6. nawierzchnia z mieszanki mineralno-asf. dla ruchu KR1-KR2 (w-wa ścieralna) o gr. 4 cm.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 125852 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne KAREX, Ociąż, ul. Torowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

-          Cena wybranej oferty: 125852.00

-          Oferta z najniższą ceną: 125852.00 / oferta z najwyższą ceną: 164270.00

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00