MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.23.04.2008 roku

 

ZPIn.341/3/08

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

"Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Szulec,
gmina Opatówek o długości 620 mb"

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje,
że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne "KAREX" 62 - 800 Kalisz

ul. Piwonicka 12, z/s Ociąż ul. Torowa 16, 63 - 460 Nowe Skalmierzyce.

 

Cena wybranej oferty - 153.539,44 PLN.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne "KAREX", 62-800 Kalisz, ul. Piwonicka 12, z/s Ociąż ul. Torowa 16,

63-460 Nowe Skalmierzyce

300,00

300,00

2.

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 95

296,67

296,67

3.

Zakład Budowlano - Drogowy "KALDROG"

Damian Dzikowski

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 196

229,83

229,83

4.

PPHU "DANBUD" Józef Dancewicz

Emilianów 11, 62-840 Koźminek

232,38

232,38

 

Ponadto informuje, że w w/w postępowaniu odrzucono ofertę firmy STRABAG Sp. z o.o. na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 19 poz.177). Oferta została sporządzona niezgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powodem odrzucenia z postępowania oferty jest:

Zaproponowanie w formularzu oferty terminu płatności faktury w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury. Natomiast SIWZ Rozdział V wzór umowy przewiduje płatność w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury.

 

 

                                                                                                      Z up. Wójta Sekretarz Gminy

 

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00