MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dnia 07.05.2008 r.

 

 

 

ZPIn.341/4/08                                                                          Odpowiedź na pytania

                                                                                              dotyczące projektu umowy.

 

Dotyczy:          Przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej

w miejscowości Michałów Trzeci, gmina Opatówek o długości 1020 mb.

 

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęło pismo od jednego
z zainteresowanych następującej treści:

"Zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. wraz
z późniejszymi zmianami zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. § 16 projektu umowy ma treść: "Termin rękojmi/gwarancji ustala się na 3 lata licząc od daty odbioru"

PYTANIE: Na jakiej podstawie Zamawiający żąda 3 letniej gwarancji na wykonanie zamówienia?

Przyjęta przez Projektanta i zatwierdzona przez Zamawiającego konstrukcja przebudowywanej drogi nie spełnia żadnych warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (Dz. Ustaw Nr 43 poz. 430).

Przedłożenie Inwestorowi projektu z takimi rozwiązaniami każe wątpić w fachowość i kompetencje osoby wykonującej projekt."

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

Przepisy kodeksu cywilnego dopuszczają możliwość rozszerzenia odpowiedzialności z rękojmi
(art. 558 w zw. z art. 656 § 1 i 638).

W ocenie Zamawiającego, roboty drogowe objęte zamówieniem nie powinny budzić zastrzeżeń ze względu na swą jakość przez okres, co najmniej 3 lat.

Przyjęta przez Projektanta i zatwierdzona przez zamawiającego konstrukcja przebudowywanej drogi stanowi jej I etap.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00