MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cienia Druga - Porwity, gmina Opatówek o długości 700 mb - I Etap.
Numer ogłoszenia: 156658 - 2008; data zamieszczenia: 10.07.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 112872 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, fax 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cienia Druga - Porwity, gmina Opatówek o długości 700 mb - I Etap..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cienia Druga - Porwity, gmina Opatówek o długości 700 mb - I Etap. Przebudowa istniejącej nawierzchni gruntowej i żwirowej na nawierzchnię asfaltobetonową. Zakres robót obejmuje : 1. Roboty pomiarowe. 2. Wykonanie koryta o głębokości 30 cm - 831,50 m2. 3. Wykonanie rowów przydrożnych trójkątnych na krawędzi korony drogi o szerokości 0,5 - 1,0 m głębokości 0,3 - 0,6. 4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 831,50 m2. 5. Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym do 10 cm - 831,50 m2. 6.Wykonanie dolnej podbudowy z kruszywa łamanego ( gabro, melafir) grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 831,50 m2. 7. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ( gabro, melafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. 8. Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm. 9. Wykonanie przepustów pod zjazdami - rury betonowe o śr. 20 cm - 8,5 m.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 165260,39 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Spółka z o.o., ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

-          Cena wybranej oferty: 165260.39

-          Oferta z najniższą ceną: 165260.39 / oferta z najwyższą ceną: 170518.86

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                                   z up. Wójta

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

                                                                                                               Sekretarz Gminy

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00