MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.20.06.2008 roku

 

ZPIn.341/5/08

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

"Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cienia Druga - Porwity,

gmina Opatówek o długości 700 mb - etap 1"

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów

62 - 800 Kalisz, ul. Częstochowska 95.

 

Cena wybranej oferty - 201.617,68 PLN.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ  i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie

złożonych ofert

Liczba pkt.

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne

"KAREX", 62-800 Kalisz, ul. Piwonicka 12,

z/s Ociąż ul. Torowa 16,

63-460 Nowe Skalmierzyce

290,76

290,76

2.

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 95

300,00

300,00

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00