Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni ul. Ludowej - odcinek B-B w miejscowości Opatówek
o długości 450 mb - I Etap.

Numer ogłoszenia: 184338 - 2008; data zamieszczenia: 07.08.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 136266 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, fax 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni ul. Ludowej - odcinek B-B w miejscowości Opatówek o długości 450 mb - I Etap..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa nawierzchni ul. Ludowej - odcinek B-B w miejscowości Opatówek o długości 450 mb - I Etap. Przebudowa istniejącej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kruszywa łamanego. Zakres robót obejmuje:1. Roboty pomiarowe.2. Regulacja pionowa studzienek wodociągowych - 5szt. 3. Mechaniczne plantowanie terenu - 3600m2. 4.Wykonanie koryta o głębokości 20 cm - 2025 m2. 5. Wykonanie rowków dwustronnych o szerokości do 50 cm i głębokości do 30 cm. 6. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 2025 m2. 7. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 2025 m2. 8. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grubości po zagęszczeniu 15 cm - 2025 cm2. 9. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o śr. 20 cm ( nośność do 20 t). 10. Pionowe znaki drogowe - 6 szt.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 50995,75 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Wtórnik Roboty Drogowo - Mostowe Budowlane i Instalacyjne Wykonawstwo, Projektowanie i Nadzory - Jadwiga Piętka, Smółki 1A, 62-840 Koźminek, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

-          Cena wybranej oferty: 50995.75

-          Oferta z najniższą ceną: 50995,75 / oferta z najwyższą ceną: 125115.58

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 09.07.2020 22:21:36