MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.28.08.2008 r.

 

ZPIn.341/9/08

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Wykonanie obiektu sportowego pn. "Moje boisko - Orlik 2012"

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

SODEX Sp. z o.o., ul. Dworcowa 22, Złotniki, 62-002 Suchy Las

 

Cena wybranej oferty: 1.169.700,73 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100%.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównania złożonej oferty.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

SODEX Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 22, Złotniki, 62-002 Suchy Las

300,00

300,00

 

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu odrzucono następujące oferty:

 

1.       Oferta nr 1 Firma PANORAMA II Sp. z o.o., 81-605 Gdynia, ul. Słoneczna 73 na podstawie art.89 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 223 poz.1655 z 2007 r.) ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U .Nr 223, poz.1655 z 2007 roku - tekst jednolity). Powodem wykluczenia z postępowania oferty firmy PANORAMA II jest nie dostarczenie następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

 

-          Na nawierzchnię z trawy syntetycznej na boisko do piłki nożnej:

-          Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonywanego z oferowanego systemu nawierzchni lub badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.

 

2.       Oferta nr 2 Firma EUROIMPEX TRADE sp. z o.o., 61-244 Poznań , ul. Ryb 2 na podstawie art.89 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U . Nr 223 poz.1655 z 2007 r.). ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U .Nr 223, poz.1655 z 2007 roku - tekst jednolity). Powodem wykluczenia z postępowania oferty firmy EUROIMPEX TRADE Sp. z o.o. jest nie dostarczenie następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

 

-          Na nawierzchnie z trawy syntetycznej na boisko do piłki nożnej :

-          badania za zgodność z PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe.

-          Autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

-          Dane o doświadczeniu Wykonawcy w zakresie realizacji zamówień związanych z budową boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej z podaniem wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu Wykonawca powinien dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.).

 

3.       Oferta nr 3 Firma MAXI STAR Sp. z o.o., 64-600 Oborniki, ul. Uścikówiec na podstawie art.89 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 223 poz.1655 z 2007 r.) ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U .Nr 223, poz.1655 z 2007 roku - tekst jednolity). Powodem wykluczenia z postępowania oferty firmy MAXI STAR Sp. z o.o. jest nie dostarczenie następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

 

-          Na nawierzchnię z trawy syntetycznej na boisko do piłki nożnej:

-          Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonywanego z oferowanego systemu nawierzchni lub badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.

-          Karty techniczne nawierzchni poliuretanowej potwierdzone przez jego producenta.

-          Autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

 

4.       Oferta nr 5 Firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o., 62-700 Turek, ul. Komunalna 8 na podstawie art.89 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 223 poz.1655 z 2007 r.) ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U .Nr 223, poz.1655 z 2007 roku - tekst jednolity). Powodem wykluczenia z postępowania oferty firmy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. jest nie dostarczenie następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

 

-          Karty techniczne trawy syntetycznej potwierdzone przez jego producenta.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00