MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Wykonanie robót dodatkowych przy budowie sali sportowej z zapleczem
w miejscowości Chełmce

Numer ogłoszenia: 178467 - 2008; data zamieszczenia: 01.08.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, fax 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych przy budowie sali sportowej z zapleczem w miejscowości Chełmce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót dodatkowych przy budowie sali sportowej z zapleczem w miejscowości Chełmce polegających na: 1.Wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE 63 mm - odcinek dodatkowy. 2.Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PCV 160 mm - odcinek dodatkowy. 3.Wykonanie zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych 10 m3. 4.Wykonanie drabiny zewnętrznej stalowej na dach dł. 10 m. 5.Wykonanie zabudowy kartonowo - gipsowej - obudowa pionowa rur. 6.Wykonanie zabudowy kartonowo - gipsowej - obudowa pozioma rur. 7.Adaptacja powierzchni pod schodami na pom. gospodarcze. 8.Wykonanie kratki odwadniającej. 9.Wykonanie drenażu odsączającego. 10.Wykonanie płyty żelbetonowej na istniejącej studni.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 52382,15 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Zakład Budowlany Józef Tomaszewski, Borki 31, 62-511 Kramsk, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

-          Cena wybranej oferty: 52382.15

-          Oferta z najniższą ceną: 52382.15 / oferta z najwyższą ceną: 52382.15

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00