MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Świadczenie usług przewozu uczniów do Zespołu Szkół w Rajsku i Tłokini Wielkiej w Gminie Opatówek
Numer ogłoszenia: 301577 - 2008; data zamieszczenia: 05.11.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Opatówek , pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przewozu uczniów do Zespołu Szkół w Rajsku i Tłokini Wielkiej w Gminie Opatówek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług przewozu uczniów do Zespołu Szkół w Rajsku i Tłokini Wielkiej w Gminie Opatówek. 1. Trasa nr 1 - przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej: - linia I - z terenu wsi Dębe - Kolonia, Kobierno, Frankowizna, Słoneczna, 3 kursy dziennie od poniedziałku do piątku - linia II - z terenu wsi Tłokinia Mała, Rożdżały (pętla hospicjum) Tłokinia Kościelna, 1 kurs od poniedziałku do piątku. 2. Trasa nr 2 - przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Rajsku: - linia I - z terenu wsi Marianów, Ksawerów, Smółki - linia II - z terenu wsi Oszczeklin, Dąbrowa Razem dwie linie - 4 kursy dziennie od poniedziałku do piątku. 3. Trasa nr 3 - przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Rajsku: - linia I - z terenu wsi Pietrzyków, Janików, Sierzchów, Marchwacz Kolonia, 2 kursy dziennie od poniedziałku do piątku, - linia II - z terenu wsi Pietrzyków, Janików, Sierzchów, Rajsko, Warszew, Marchwacz Kolonia 2 kursy dziennie od poniedziałku do piątku..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 zł słownie:pięć tysięcy złotych

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

-          Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym i spełniający niżej podane warunki: 1. Wykonawca składający ofertę nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca musi spełniać wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wykonawca musi udowodnić, że posiada potencjał kadrowy odpowiedni pod względem kwalifikacji w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk: Stanowisko - kierowca - prawo jazdy kat. D minimum jedna osoba. 4. Wykonawca musi udowodnić, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat (2006 - 2008), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 zamówienie o podobnym charakterze, potwierdzone referencjami stwierdzającymi należyte jego wykonanie. 5 Wykonawca musi udowodnić, że posiada potencjał lub ma zapewniony dostęp (poprzez zawarte umowy dzierżawy, najmu, kupna lub inne) do w pełni sprawnego sprzętu środków gwarantującego terminowe i jakościowo dobre wykonanie zamówienia: - Autobus minimum 3 szt. 6. Wykonawca musi zapewnić dozór nad dziećmi w trakcie jazdy przez osobę inną niż kierowca 7. Wykonawca musi spełniać wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie (spełnia/nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach, oświadczeniach dołączonych przez Wykonawców do oferty..

-          Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty poświadczające oraz informacje: 1. Aktualny dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem /wypis z rejestru prowadzonego przez sąd lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej/ wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznej /załącznik nr 1 do formularza oferty/.Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wyjaśnień treści złożonej oferty, wglądu w dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczenia w tym : a/ zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu /wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/, b/ aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS-u o nie zaleganiu z opłatami oraz składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub zaświadczeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - /wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/, c/ informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, lub informacji z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. w przypadku, gdy oferent jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć urzędujących członków władz. 3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3/ nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Wykaz personelu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 Formularza oferty, odpowiedzialnego za realizację zamówienia z udokumentowaniem jego kwalifikacji /kserokopia umowy o pracę, świadectwo pracy, prawo jazdy itp./. 5. Wykaz sprzętu na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do formularza oferty przewidzianego do realizacji zamówienia z udokumentowaniem jego posiadania (umowy: kupna, najmu, dzierżawy). 6. Dane o doświadczeniu Wykonawcy w zakresie realizacji zamówień na świadczenie usług przewozu uczniów stanowiącym załącznik nr 4 do formularza oferty wraz z referencjami poprzednich zamawiających. 7. Oświadczenie o posiadaniu transportu załącznik nr 5. 8. Oświadczenie dotyczące dozoru nad dziećmi załącznik nr 6. 9. Wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 7. 10. Zaparafowany projekt umowy jako załącznik nr 8. 11. Dowód wpłacenia /wniesienia/ wadium..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.opatowek.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, Plac Wolności 14, 62 - 860 Opatówek, pokój numer 22 w godzinach 08:00 - 15:00.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2008 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy, 62 - 860 Opatówek, Plac Wolności 14, pokój numer 13.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

                                                                                                   Dyrektor Zespołu Ekonomiczno -

                                                                                                         Administracyjnego Szkół

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ Arkadiusz Łańduch

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00