Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Świadczenie usług przewozu uczniów do Zespołu Szkół w Rajsku i Tłokini Wielkiej
w Gminie Opatówek

Numer ogłoszenia: 371407 - 2008; data zamieszczenia: 18.12.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 301577 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Opatówek, pl. Wolności 14, Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przewozu uczniów do Zespołu Szkół w Rajsku i Tłokini Wielkiej w Gminie Opatówek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług przewozu uczniów do Zespołu Szkół w Rajsku i Tłokini Wielkiej w Gminie Opatówek. 1. Trasa nr 1 - przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej: - linia I - z terenu wsi Dębe - Kolonia, Kobierno, Frankowizna, Słoneczna, 3 kursy dziennie od poniedziałku do piątku - linia II - z terenu wsi Tłokinia Mała, Rożdżały (pętla hospicjum) Tłokinia Kościelna, 1 kurs od poniedziałku do piątku. 2. Trasa nr 2 - przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Rajsku: - linia I - z terenu wsi Marianów, Ksawerów, Smółki - linia II - z terenu wsi Oszczeklin, Dąbrowa Razem dwie linie - 4 kursy dziennie od poniedziałku do piątku. 3. Trasa nr 3 - przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Rajsku: - linia I - z terenu wsi Pietrzyków, Janików, Sierzchów, Marchwacz Kolonia, 2 kursy dziennie od poniedziałku do piątku, - linia II - z terenu wsi Pietrzyków, Janików, Sierzchów, Rajsko, Warszew, Marchwacz Kolonia 2 kursy dziennie od poniedziałku do piątku..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 255255.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o., ul. Wrocławska 30 - 38, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

-          Cena wybranej oferty: 255255,00

-          Oferta z najniższą ceną: 255255,00 oferta z najwyższą ceną: 299761,00

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                   Dyrektor Zespołu Ekonomiczno -

                                                                                                         Administracyjnego Szkół

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ Arkadiusz Łańduch

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 09.07.2020 22:21:36