MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Wykonanie usług w zakresie wywozu odpadów stałych
z budynków komunalnych i terenu Gminy Opatówek

Numer ogłoszenia: 345413 - 2008; data zamieszczenia: 02.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek , ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

-          Adres strony internetowej zamawiającego: www.opatowek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług w zakresie wywozu odpadów stałych z budynków komunalnych i terenu Gminy Opatówek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usług w zakresie wywozu odpadów stałych z budynków komunalnych i terenu Gminy Opatówek. I. Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów komunalnych stałych z nieruchomości zarządzanych przez Gminę Opatówek - budynki komunalne. Wywóz odpadów z budynków komunalnych gromadzonych selektywnie na terenie 17 nieruchomości, gdzie łączna ilość odpadów wytwarzana w ciągu tygodnia ( suma frakcji suchej i mokrej ) wynosić będzie około 10,94 m3, a w okresie obowiązywania umowy ( pełne 104 tygodnie ) :1137,76 m3 odbywać się będzie zgodnie z następującymi zaleceniami: 1.Odpady komunalne gromadzone selektywnie do odrębnych urządzeń do zbierania odpadów, z podziałem na frakcję suchą i mokrą winny być odbierane i wywożone z zachowaniem następującego podziału według załącznika Nr 1, oraz harmonogramu wywozu nieczystości stałych załącznik Nr 6. a)1 pojemnik 0,11 na oczyszczalni ścieków z częstotliwością wywozu 1 raz w miesiącu b)pozostałe nieruchomości wykazane w harmonogramie wywozu załącznik Nr 6. 2.Frakcja mokra obejmuje odpady kuchenne ( resztki spożywcze, obierki ) oraz odpady zielone ( roślinne ), pozostałe odpady ( z wyjątkiem odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, odpadów z budowy i remontów ), np. żużel i popioły paleniskowe, pieluchomajtki, podpaski, środki higieny osobistej. 3.Frakcja sucha obejmuje odpady komunalne, które mogą być poddane recyklingowi, w szczególności takie jak : papier i tektura nieopakowaniowa, opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne nieopakowaniowe, opakowania z tworzyw sztucznych, tekstylia, szkło nieopakowaniowe, opakowania ze szkła, metale, opakowania z blachy stalowej, opakowania z aluminium. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: 1.Dostarczenie i rozmieszczenie na koszt własny Wykonawcy, na wyznaczone przez Zamawiającego ( na terenie poszczególnych nieruchomości ) miejsca zbierania odpadów, urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów z zastrzeżeniem, że : a)ilość i wielkość urządzeń do zbierania odpadów dla każdej nieruchomości należy dostosować do ilości odpadów poszczególnych frakcji zgodnie z załącznikiem Nr 1. b)Zamawiający dopuszcza rozmieszczenie urządzeń do zbierania odpadów o pojemnościach przekraczających potrzeby Zamawiającego, jednak podstawą rozliczeń będzie łączna ilość odpadów wytworzonych na danej nieruchomości (frakcja mokra i sucha ) w ciągu tygodnia. c)Urządzenia do zbierania odpadów muszą spełniać wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatówek uchwalonym Uchwałą Nr 35 / 07 Rady Gminy Opatówek z dnia 2 marca 2007 roku. 2.Wywóz odpadów komunalnych z częstotliwością określoną w punkcie 1 podpunkt a i b strona 1. 3.Uprzątnięcie odpadów, które wysypały się podczas załadunku. 4.Wykonywanie dezynfekcji urządzeń do zbierania odpadów co najmniej raz na kwartał w okresie jesienno - zimowym oraz raz na miesiąc w okresie wiosenno - letnim, przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy. 5.Bieżące remontowanie urządzeń do zbierania odpadów przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy. 6.Wymiana na koszt Wykonawcy zużytych lub zdewastowanych urządzeń do zbierania odpadów na nowe. 7.Ustawienie na koszt Wykonawcy nowych urządzeń do zbierania odpadów w przypadku ich zaginięcia. 8.Wywóz odpadów wielkogabarytowych tj. stare meble, wózki dziecięce, sprzęt gospodarstwa domowego, materace itp. - na zgłoszenie Zamawiającego. W sytuacjach uzasadnionych, w trakcie realizacji umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany częstotliwości oraz ilości wywozu odpadów komunalnych z poszczególnych nieruchomości oraz prawo do zmiany liczby nieruchomości wyszczególnionych w załącznikach Nr 1 i Nr 6 . II. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wywozie odpadów komunalnych z terenu gminy Opatówek administrowanych przez Gminę Opatówek wg wykazu stanowiącego załącznik nr 2 , załącznik nr 3 i załącznik nr 4 zgodnie z harmonogramem wywozu stanowiącego załącznik nr 5. W okresie objętym zamówieniem tj. na lata 2009-2010 przewiduje się następujące, roczne ilości odpadów : 1. około 360 m3 (frakcja zmieszana), z czego : a) wywóz nieczystości z parku (poz. nr 1 załącznika nr 2): - w okresie IV-IX 1 x tygodniowo, - w okresie X-III 1 x w miesiącu. b)wywóz nieczystości z koszy ulicznych (poz. nr 2-35 załącznika nr 2) - 2 x w miesiącu c)wywóz nieczystości stałych z targowiska gminnego oraz hali sportowej (poz. nr 36 i 37 załącznika nr 2) - 1 x w tygodniu d) wywóz nieczystości stałych z nieruchomości w Opatówku ul. Szkolna 10 (poz. 38 załącznika nr 2) - na zgłoszenie. e) wywóz nieczystości stałych z nieruchomości w Opatówku Plac Wolności 14 - Urząd Gminy ( poz. 39 załącznika nr 2 ) - 1 x w tygodniu Harmonogram wywozów wg załącznika nr 5. 2. około 340 m3 ( odpadów wyselekcjonowanych ), z czego: a) wywóz odpadów z gniazd do selektywnej zbiórki (poz.1-4 załącznika nr 3) - 1 x w miesiącu 10 kontenerów + 3 kontenery w miesiącach od V do końca IX. b)wywóz leków z aptek (poz. 1 - 4 złącznika nr 4) - 1 x w miesiącu (lub na zgłoszenie w przypadku przepełnienia pojemnika). Harmonogram wywozów wg załącznika nr 5. Ponadto przedmiot zmówienia obejmuje: 1. Dostarczenie i rozmieszczenie na koszt własny Wykonawcy, na wyznaczone przez zamawiającego miejsca zbierania odpadów, urządzeń do zbiórki odpadów, do frakcji zmieszanej i do selektywnej zbiórki, odpowiedniej ilości pojemników określonej przez Zleceniodawcę, z wyłączeniem pojemników w aptekach. a) ilość i wielkość urządzeń do zbierania odpadów należy dostosować do ilości odpadów wykazanych w załącznikach od 2-3. b) urządzenia do zbierania odpadów muszą spełniać wymogi określone w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Opatówek uchwalonym Uchwałą nr 35/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 2 marca 2007 roku. 2.Wywóz odpadów komunalnych z częstotliwością określoną w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 5 przedmiotu zamówienia. 3.Usuwanie odpadów, które rozsypały się podczas załadunku. 4.Utrzymanie pojemników dostarczonych przez Wykonawcę w należytym stanie technicznym i estetycznym, poprzez dezynfekcję urządzeń co najmniej raz na kwartał w okresie jesienno-zimowym oraz raz na m-c w okresie wiosenno - letnim, przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy, z wyłączeniem pojemników w aptekach. 5.Bieżące remontowanie urządzeń do zbierania odpadów przy użyciu materiałów własnych, z wyłączeniem pojemników w aptekach. 6.Wymiana, na koszt Wykonawcy zużytych lub zdewastowanych urządzeń do zbierania odpadów na nowe, z wyłączeniem pojemników w aptekach 7.Ustawianie na koszt Wykonawcy nowych urządzeń do zbierania odpadów w przypadku ich zaginięcia, z wyłączeniem pojemników w aptekach..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

-          Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym i spełniający niżej podane warunki: 1. Wykonawca składający ofertę nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca musi spełniać wymogi zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wykonawca musi udowodnić, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat (2006 - 2008),a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 zamówienie o podobnym charakterze, potwierdzone referencjami stwierdzającymi należyte jego wykonanie. 4. Wykonawca musi spełniać wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie (spełnia/nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach, oświadczeniach dołączonych przez Wykonawców do oferty..

-          Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty poświadczające oraz informacje: 1. Aktualny dokument potwierdzający, że profil działalności Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi /np. wypis z rejestru prowadzonego przez sąd lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej/, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych/załącznik nr 1 do formularza oferty/. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wyjaśnień treści złożonej oferty, wglądu w dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczenia w tym: - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu /wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/, - aktualne zaświadczenie z ZUS-u lub KRUS-u o nie zaleganiu z opłatami i składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu /wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/, - informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, lub informacji z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy oferent jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć urzędujących członków władz. 3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3/ nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Dane o doświadczeniu Wykonawcy w zakresie realizacji zamówień na świadczenie usług wywozu odpadów stanowiącym załącznik nr 2 do formularza oferty wraz z referencjami poprzednich zamawiających. 5. Wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3 do formularza oferty. 6. Zaparafowany projekt umowy jako załącznik nr 4..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.opatowek.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Opatówek, Plac Wolności 14, 62 - 860 Opatówek pokój numer 7 w godzinach 08:00 - 15:00.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2008 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Opatówek, Plac Wolności 14, 62 - 860 Opatówek pokój numer 13.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00