MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Wykonanie usług w zakresie wywozu odpadów stałych z budynków komunalnych
i terenu Gminy Opatówek

Numer ogłoszenia: 383557 - 2008; data zamieszczenia: 30.12.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 345413 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług w zakresie wywozu odpadów stałych z budynków komunalnych i terenu Gminy Opatówek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie usług w zakresie wywozu odpadów stałych z budynków komunalnych i terenu Gminy Opatówek. I. Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów komunalnych stałych z nieruchomości zarządzanych przez Gminę Opatówek - budynki komunalne. Wywóz odpadów z budynków komunalnych gromadzonych selektywnie na terenie 17 nieruchomości, gdzie łączna ilość odpadów wytwarzana w ciągu tygodnia ( suma frakcji suchej i mokrej ) wynosić będzie około 10,94 m3, a w okresie obowiązywania umowy ( pełne 104 tygodnie ) :1137,76 m3 odbywać się będzie zgodnie z następującymi zaleceniami: 1.Odpady komunalne gromadzone selektywnie do odrębnych urządzeń do zbierania odpadów, z podziałem na frakcję suchą i mokrą winny być odbierane i wywożone z zachowaniem następującego podziału według załącznika Nr 1, oraz harmonogramu wywozu nieczystości stałych załącznik Nr 6. a)1 pojemnik 0,11 na oczyszczalni ścieków z częstotliwością wywozu 1 raz w miesiącu b)pozostałe nieruchomości wykazane w harmonogramie wywozu załącznik Nr 6. 2.Frakcja mokra obejmuje odpady kuchenne ( resztki spożywcze, obierki ) oraz odpady zielone ( roślinne ), pozostałe odpady ( z wyjątkiem odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, odpadów z budowy i remontów ), np. żużel i popioły paleniskowe, pieluchomajtki, podpaski, środki higieny osobistej. 3.Frakcja sucha obejmuje odpady komunalne, które mogą być poddane recyklingowi, w szczególności takie jak : papier i tektura nieopakowaniowa, opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne nieopakowaniowe, opakowania z tworzyw sztucznych, tekstylia, szkło nieopakowaniowe, opakowania ze szkła, metale, opakowania z blachy stalowej, opakowania z aluminium. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: 1.Dostarczenie i rozmieszczenie na koszt własny Wykonawcy, na wyznaczone przez Zamawiającego ( na terenie poszczególnych nieruchomości ) miejsca zbierania odpadów, urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów z zastrzeżeniem, że : a)ilość i wielkość urządzeń do zbierania odpadów dla każdej nieruchomości należy dostosować do ilości odpadów poszczególnych frakcji zgodnie z załącznikiem Nr 1. b)Zamawiający dopuszcza rozmieszczenie urządzeń do zbierania odpadów o pojemnościach przekraczających potrzeby Zamawiającego, jednak podstawą rozliczeń będzie łączna ilość odpadów wytworzonych na danej nieruchomości (frakcja mokra i sucha ) w ciągu tygodnia. c)Urządzenia do zbierania odpadów muszą spełniać wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatówek uchwalonym Uchwałą Nr 35 / 07 Rady Gminy Opatówek z dnia 2 marca 2007 roku. 2.Wywóz odpadów komunalnych z częstotliwością określoną w punkcie 1 podpunkt a i b strona 1. 3.Uprzątnięcie odpadów, które wysypały się podczas załadunku. 4.Wykonywanie dezynfekcji urządzeń do zbierania odpadów co najmniej raz na kwartał w okresie jesienno - zimowym oraz raz na miesiąc w okresie wiosenno - letnim, przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy. 5.Bieżące remontowanie urządzeń do zbierania odpadów przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy. 6.Wymiana na koszt Wykonawcy zużytych lub zdewastowanych urządzeń do zbierania odpadów na nowe. 7.Ustawienie na koszt Wykonawcy nowych urządzeń do zbierania odpadów w przypadku ich zaginięcia. 8.Wywóz odpadów wielkogabarytowych tj. stare meble, wózki dziecięce, sprzęt gospodarstwa domowego, materace itp. - na zgłoszenie Zamawiającego. W sytuacjach uzasadnionych, w trakcie realizacji umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany częstotliwości oraz ilości wywozu odpadów komunalnych z poszczególnych nieruchomości oraz prawo do zmiany liczby nieruchomości wyszczególnionych w załącznikach Nr 1 i Nr 6 . II. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wywozie odpadów komunalnych z terenu gminy Opatówek administrowanych przez Gminę Opatówek wg wykazu stanowiącego załącznik nr 2 , załącznik nr 3 i załącznik nr 4 zgodnie z harmonogramem wywozu stanowiącego załącznik nr 5. W okresie objętym zamówieniem tj. na lata 2009-2010 przewiduje się następujące, roczne ilości odpadów : 1. około 360 m3 (frakcja zmieszana), z czego : a) wywóz nieczystości z parku (poz. nr 1 załącznika nr 2): - w okresie IV-IX 1 x tygodniowo, - w okresie X-III 1 x w miesiącu. b)wywóz nieczystości z koszy ulicznych (poz. nr 2-35 załącznika nr 2) - 2 x w miesiącu c)wywóz nieczystości stałych z targowiska gminnego oraz hali sportowej (poz. nr 36 i 37 załącznika nr 2) - 1 x w tygodniu d) wywóz nieczystości stałych z nieruchomości w Opatówku ul. Szkolna 10 (poz. 38 załącznika nr 2) - na zgłoszenie. e) wywóz nieczystości stałych z nieruchomości w Opatówku Plac Wolności 14 - Urząd Gminy ( poz. 39 załącznika nr 2 ) - 1 x w tygodniu Harmonogram wywozów wg załącznika nr 5. 2. około 340 m3 ( odpadów wyselekcjonowanych ), z czego: a) wywóz odpadów z gniazd do selektywnej zbiórki (poz.1-4 załącznika nr 3) - 1 x w miesiącu 10 kontenerów + 3 kontenery w miesiącach od V do końca IX. b)wywóz leków z aptek (poz. 1 - 4 złącznika nr 4) - 1 x w miesiącu (lub na zgłoszenie w przypadku przepełnienia pojemnika). Harmonogram wywozów wg załącznika nr 5. Ponadto przedmiot zmówienia obejmuje: 1. Dostarczenie i rozmieszczenie na koszt własny Wykonawcy, na wyznaczone przez zamawiającego miejsca zbierania odpadów, urządzeń do zbiórki odpadów, do frakcji zmieszanej i do selektywnej zbiórki, odpowiedniej ilości pojemników określonej przez Zleceniodawcę, z wyłączeniem pojemników w aptekach. a) ilość i wielkość urządzeń do zbierania odpadów należy dostosować do ilości odpadów wykazanych w załącznikach od 2-3. b) urządzenia do zbierania odpadów muszą spełniać wymogi określone w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Opatówek uchwalonym Uchwałą nr 35/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 2 marca 2007 roku. 2.Wywóz odpadów komunalnych z częstotliwością określoną w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 5 przedmiotu zamówienia. 3.Usuwanie odpadów, które rozsypały się podczas załadunku. 4.Utrzymanie pojemników dostarczonych przez Wykonawcę w należytym stanie technicznym i estetycznym, poprzez dezynfekcję urządzeń co najmniej raz na kwartał w okresie jesienno-zimowym oraz raz na m-c w okresie wiosenno - letnim, przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy, z wyłączeniem pojemników w aptekach. 5.Bieżące remontowanie urządzeń do zbierania odpadów przy użyciu materiałów własnych, z wyłączeniem pojemników w aptekach. 6.Wymiana, na koszt Wykonawcy zużytych lub zdewastowanych urządzeń do zbierania odpadów na nowe, z wyłączeniem pojemników w aptekach 7.Ustawianie na koszt Wykonawcy nowych urządzeń do zbierania odpadów w przypadku ich zaginięcia, z wyłączeniem pojemników w aptekach.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 211085.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna, ul. Bażancia 1A, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

-          Cena wybranej oferty: 211085.00

-          Oferta z najniższą ceną: 211085.00 oferta z najwyższą ceną: 211080.00

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00