MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Opatówek w latach 2009 - 2011
Numer ogłoszenia: 358923 - 2008; data zamieszczenia: 10.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek , ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454, faks 062 7618017.

-          Adres strony internetowej zamawiającego: www.opatowek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Opatówek w latach 2009 - 2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Opatówek w latach 2009 - 2011 w ramach którego Zamawiający będzie wymagał aby wybrany w postępowaniu przetargowym Wykonawca zamówienia w zakresie umowy; na żądanie Zamawiającego: - otworzył i prowadził rachunek bieżący i rachunki pomocnicze, - realizował polecenie przelewu, - przyjmował wpłaty gotówkowe, - dokonywał wypłat gotówkowych, - udzielił kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 500.000,00 PLN rocznie bez pobierania opłat i prowizji oraz inny opłat niż zawarte w ofercie, - udostępnił usługę bankowości elektronicznej, umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie bieżącej informacji o stanie rachunku, - przyjmował środki na lokaty terminowe, - przekazywał Zamawiającemu wyciągi bankowe potwierdzające dokonane operacje i stan salda rachunku na każdy dzień roboczy, - oprocentował środki na rachunkach gminy i zapewnił miesięczna kapitalizację, - przyjmował środki na lokaty over night, weekendowe bez odrębnego zlecenia, - przyjmować wpłaty gotówkowe w kasach Wykonawcy przez klientów wpłacających na rachunki gminy bez pobierania od wpłacających prowizji, opłat oraz innych kosztów, - zapewnił szkolenie pracowników w zakresie obsługi i konserwacji systemu bankowości elektronicznej zarówno na etapie wdrożenia systemu jak i w trakcie eksploatacji, - Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy poza wymienionymi w ofercie..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1.500,00 zł słownie: tysiąc pięćset złotych

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

-          Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym i spełniający niżej podane warunki: 1. Wykonawca składający ofertę nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wykonawca musi posiadać oddział /placówkę/ banku mogącą dokonywać obsługi budżetu Gminy Opatówek w promieniu do 15 km od siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca musi spełniać wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie (spełnia/nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach, oświadczeniach dołączonych przez Wykonawców do oferty..

-          Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty poświadczające oraz informacje: 1. Aktualny dokument potwierdzający, że profil działalności Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi /np. wypis z rejestru prowadzonego przez sąd lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej/, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych /załącznik nr 1 do formularza oferty/.Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wyjaśnień treści złożonej oferty, wglądu w dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczenia w tym: - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu /wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/, - aktualne zaświadczenie z ZUS-u lub KRUS-u o nie zaleganiu z opłatami i składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu /wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/, - informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, lub informacji z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy oferent jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć urzędujących członków władz. 3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3/ nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Oświadczenie, że Wykonawca posiada oddział /placówkę/ banku mogącą dokonywać obsługi budżetu Gminy Opatówek w promieniu do 15 km od siedziby Zamawiającego załącznik nr 2. 5. Dowód wpłacenia /wniesienia/ wadium. 6. Proponowany projekt umowy na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Opatówek, jak również proponowanych umów dotyczących innych usług wykonywanych w ramach przyszłej umowy, a stanowiących przedmiot zamówienia (umowy prowadzenia rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, umowy o kredyt w rachunku bieżącym, umowy na wykorzystywanie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych, umowy o telefoniczne sprawdzanie salda rachunków, umowy rachunku lokat terminowych)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

-          1 - Cena - 0.0

-          2 - Opłata za otwarcie rachunku bankowego - 2.5

-          3 - Opłata w skali miesiąca kalendarzowego za prowadzenie rachunku bieżacego - 10.0

-          4 - Opłaty za przelewy papierowe na rachunki prowadzone w innych bankach - 5.0

-          5 - Opłaty za przelewy z wykorzystaniem drogi elektronicznej bezpośrednio z siedziby Urzędu na konto w innym banku - 10.0

-          6 - Opłata zainstalowania w Urzędzie Gminy systemu elektronicznej obsługi - 2.5

-          7 - Wysokość oprocentowania za prowizje od wpłat gotówkowych na rachunki bieżące - 10.0

-          8 - Wysokość oprocentowania za prowizje od wypłat gotówkowych - 5.0

-          9 - Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym - 10.0

-          10 - Prowizja od udzielenia kredytu w rachunku bieżącym - 5.0

-          11 - Wysokość oprocentowania środków na rachunku bieżącym i rachunkach
pomocniczych - 10.0

-          12 - Wysokość oprocentowania lokat terminowych 1 miesięcznych - 5.0

-          13 - Oprocentowanie lokat krótkoterminowych Over night, weekendowych i określenie minimalnej kwoty lokaty - 10.0

-          14 - Proponowane warunki umowy na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy - 15.0

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.opatowek.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Plac Wolności 14, 62 - 860 Opatówek, pokój numer 7 w godzinach 08:00 - 15:00.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2008 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Plac Wolności 14, 62 - 860 Opatówek, pokój numer 13.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00