MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rożdżały - Kobierno, gmina Opatówek o długości 1000 mb.
Numer ogłoszenia: 121042 - 2009; data zamieszczenia: 24.04.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 52232 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rożdżały - Kobierno, gmina Opatówek o długości 1000 mb..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rożdżały - Kobierno, gmina Opatówek o długości 1000 mb. Przebudowa istniejącej nawierzchni tłuczniowej i brukowej na nawierzchnię z mieszanek mineralno - asfaltowych. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty pomiarowe - 1 km 2. Ręczne czyszczenie poboczy - 2000m2 3. Mechaniczne karczowanie krzaków - 0,4 ha 4. Karczowanie pni o śr. od 10 do 45 cm - 196 szt. 5. Transport gałęzi na odległość do 2 km - 36 mp 6. Regulacja pionowa studzienek - 2 szt. 7. Wykonanie koryta gł. 10 cm - 1420 m2 8. Oczyszczenie rowów - 2000 m 9. Profilowanie i zagęszczenie podłoża - 1420 m2 10. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego ( gabro, melafir ) gr.10 cm - 1420 m2 11. Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość po zagęszczeniu 13 cm - 4700 m2 12. Skropienie asfaltem - 4700 m2 13. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych gr. 4 cm - 4200 m2 14. Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami śr. 20 cm - 36 m 15. Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kruszywa naturalnego gr. po zagęszczeniu 10 cm - 72 m2..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 177789.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne KAREX z/s Ociąż ul. Torowa 16, ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

-          Cena wybranej oferty: 177789.00

-          Oferta z najniższą ceną: 177789.00 oferta z najwyższą ceną: 200623.00

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57