MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni ul. Parkowej w Opatówku,
gmina Opatówek o długości 440 mb.

Numer ogłoszenia: 108006 - 2009; data zamieszczenia: 16.04.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 66266 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni ul. Parkowej w Opatówku, gmina Opatówek o długości 440 mb..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa nawierzchni ul. Parkowej w Opatówku. Zakres robót obejmuje niżej wyszczególnione roboty budowlane podzielone na etapy : ETAP I 1. Roboty pomiarowe - 0, 250 km 2.Regulacja istniejących krawężników - 150 m 3.Krawężniki betonowe wystające w wym. 15 x 30 cm - 30 m 4.Wykopy liniowe pod rurociągi o śred. 10 cm - 7,2 m3 5.Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0, 15 m3 na odkład - wykop studzienki ściekowe - 3,47 m3 6. Zasypanie wykopów liniowych pod przykanaliki - 7,2 m3 7. Przykanaliki z rur PVC o śr. 10 cm - 36 m 8. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm - 3 kpl. 9. Wykonanie cięcia piłą nawierzchni bitumicznej na gł. do 5 cm - 250 m 10. Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem - 50 m2 11.Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej o gr. 10 cm - 50 m2 12.Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego ( gabro, melafir ) grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 50 m2 13. Podbudowa z mieszanki betonowej B - 75, grubość warstwy 3 cm - 50 m2 14. Wykonanie ścieku ulicznego z kostki brukowej - 250 m 15. Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm- 15 m 16. Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową transport na odległość 5 km - 67,5 t 17.Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 1250 m2 18. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm - 1250 m2 19. Ręczne formowanie poboczy z ziemi - 10 m3 20.Obrabianie na czysto poboczy - 250 m2 ETAP II 1.Roboty pomiarowe - 0,090 km 2.Wykopy liniowe pod rurociągi o śr. 10 cm w gruntach suchych - 10,4 m3 3.Wykopy oraz przekopy wykonane koparkami 0,15 m3 - wykop pod studzienki ściekowe - 3,47 m3 4.Zasypywanie wykopów liniowych pod przykanalik - 10,4 m3 5.Krawężniki betonowe wystające o wym. 15 x 30 cm - 180 m 6.Przykanaliki z rur PVC o średnicy 10 cm - 52 m 7.Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm - 4 kpl 8.Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm - 180 m 9.Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki - 36 m2 10.Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej o gr. 10 cm - 36 m2 11.Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego ( gabro, melafir ) grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 36 m3 12.Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej B - 75, grubość warstwy 3 cm - 36 m2 13.Wykonanie ścieków ulicznych z kostki brukowej betonowej - 180 m 14.Profilowanie i zagęszczenie podłoża parkingu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie - 990 m2 15.Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego ( gabro, melafir ) grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 1440 m2 16.Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego ( gabro, melafir ) grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - 1440 m2 17.Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 1440 m2 18.Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm - 1440 m2 19.Pionowe znaki drogowe o pow. ponad 0,3 m2 wraz ze słupkami - 3 szt. 20.Oznakowanie poziome miejsc parkingowych farbą chlorokauczukową odblaskową malowanie mechaniczne - 40 m2 ETAP III 1.Roboty pomiarowe - 0,100 km 2.Wykonanie ław oporowych pod koryto nawierzchni - 200 m 3.Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie - 450 m2 4.Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 450 m2 5.Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego ( gabro, melafir ) grubość warstwy po zagęszczeniu 13 cm - 450 m2 6.Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 450 m2 7.Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm - 400 m2 9.Formowanie poboczy z gruntu - 40 m3 10.Plantowanie poboczy - 200 m2 11.Pionowe znaki drogowe o pow. ponad 0,3 m2 wraz ze słupkami - 4 szt...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 160617.92 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Spółka z o.o., ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

-          Cena wybranej oferty: 160617.92

-          Oferta z najniższą ceną: 160617.92 oferta z najwyższą ceną: 280266.60

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57