MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Tłokinia Kościelna,
gmina Opatówek o długości 1200 mb

Numer ogłoszenia: 153306 - 2009; data zamieszczenia: 18.05.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 76952 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Tłokinia Kościelna, gmina Opatówek o długości 1200 mb.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Tłokinia Kościelna, gmina Opatówek o długości 1200 mb. Zakres robót obejmuje niżej wyszczególnione roboty budowlane : 1.Roboty pomiarowe - 1,2 km 2.Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów - 2400 m2 3.Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - 6 szt 4.Wykonanie koryta o gł. 20 cm na poszerzenie jezdni - 650 m2 5.Oczyszczanie rowu z namułu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu - 477 m 6.Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane na poszerzeniach w gruncie pod warstwy konstrukcyjne - 650 m2 7.Wykonanie dolnej warstwy podbudowy na poszerzeniach z kruszywa naturalnego ( żwir) grubość warstwy po zagęszczeniu po zagęszczeniu 10 cm - 650 m2 8.Wykonanie górnej warstwy podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego ( gabro, melafir ) grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 650 m2 9.Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego ( gabro, melafir ) grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 5450 m2 10.Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 5450 m2 11.Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych gr. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm - 4850 m2 12.Formowanie poboczy z gruntu - 176 m3 13.Formowanie poboczy z gruntu ułożonego wzdłuż nasypu - 160 m3 14.Plantowanie ( obrabianie na czysto ) poboczy w gruntach - 2400 m2 15.Pionowe znaki drogowe wraz ze słupkami o pow. ponad 0,3 m2 - 8 szt.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 170557.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.05.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o., ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

-          Cena wybranej oferty: 170557.00

-          Oferta z najniższą ceną: 170557.00 oferta z najwyższą ceną: 272170.98

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57