MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 30.04.2009 roku

 

ZPIn.341/4/09

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Tłokinia Kościelna gm. Opatówek".

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.

ul. Częstochowska 95, 62 - 800 Kalisz

 

Cena wybranej oferty - 208.079,54 PLN.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A Kalisz

ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz

250,64

250,64

2.

SIDROG Sp. z o.o.

ul. Polna 29

98-235 Błaszki

386,24

386,24

3.

Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne

"Karex"

ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz

373,96

373,96

4.

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.

ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz

400,00

400,00

5.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.

Czartki 60, 98-200 Sieradz

327,44

327,44

6.

Zakład Budowlano - Drogowy "Kaldrog"

Damian Dzikowski

ul. Łódzka 196, 62-800 Kalisz

316,64

316,64

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00