MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dnia 14.05.2009 r.

 

 

ZPIn.341/5/09                                                                           Odpowiedź na pytania

                                                                                               dotyczące projektu umowy.

 

 

Dotyczy:           przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi

gminnej w miejscowości Sierzchów, gmina Opatówek o długości 760 mb.

 

 

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęło pismo od jednego z zainteresowanych następującej treści:

"Zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. wraz z późniejszymi zmianami zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. § 16 projektu umowy ma treść: "Termin rękojmi/gwarancji ustala się na 3 lata licząc od daty odbioru"

 

PYTANIE: Na jakiej podstawie Zamawiający żąda 3 letniej gwarancji na wykonanie zamówienia?

Projekt zakłada kategorie ruchu KR-1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie dla tej kategorii ruchu należy zaprojektować w każdym przypadku dwie warstwy nawierzchni bitumicznej oraz podbudowę z kruszywa łamanego o grubości minimum 15 cm. Dlatego dziwi nas, że projektant powołuje się na Dz. U. Nr 43, poz. 430 skoro przyjęta konstrukcja nie odpowiada żadnej z zalecanych. Tym bardziej dziwi, że zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) oświadcza, że projekt budowlany o nazwie : "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sierzchów, gm. Opatówek" został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Próba "ominięcia" przepisów w postaci zapisu, iż roboty objęte projektem stanowią etap I przebudowy tej drogi naszym zdaniem nie usprawiedliwia żądania jakiejkolwiek gwarancji na wykonane roboty, gdyż nawet, zakładając hipotetycznie, że zostanie wykonana kiedyś druga warstwa nawierzchni bitumicznej to i tak taka konstrukcja nie będzie spełniać zaleceń dla kategorii ruchu KR -1. Jedynym rozsądnym wyjściem jest odpowiedni zapis w umowie, że Inwestor bierze na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia spowodowane ruchem pojazdów o ciężarze powyżej 5 Mg.

 

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

Przepisy kodeksu cywilnego dopuszczają możliwość rozszerzenia odpowiedzialności z rękojmi (art.558 w zw. z art. 656 § 1 i 638). W ocenie Zamawiającego, roboty drogowe objęte zamówieniem nie powinny budzić zastrzeżeń ze względu na swą jakość przez okres co najmniej 3 lat. Przyjęta przez projektanta i zatwierdzona przez Urząd Gminy konstrukcja przebudowywanej drogi jest uzgodniona na podstawie danych wyjściowych do projektowania zawartych między projektantem a Urzędem Gminy Opatówek.

Ponadto wyjaśniam, że wymieniony odcinek drogi gminnej położonej w m. Sierzchów stanowiący głównie dojazd do pól uprawnych i częściowo do zagród wiejskich jest przebudowywany jako I etap dostosowujący drogę do łatwiejszego użytkowania przez mieszkańców. Droga ta jest drogą dojazdową bez perspektywy tworzenia ciągu komunikacyjnego łączącego wyższe kategorie dróg.

Przyjęte grubości podbudowy dostosowane są do wielkości środków budżetowych, oraz występującego natężenia ruchu na drodze w związku z tym założone w programie gminnym zakresy przebudowywanych dróg muszą, być dostosowane do warunków lokalnych. Trwałość takich dróg zależy oczywiście od jakości wykonania podbudowy przez wykonawcę.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57