MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sierzchów,
gmina Opatówek o długości 760 mb

Numer ogłoszenia: 94647 - 2009; data zamieszczenia: 19.06.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 125604 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sierzchów, gmina Opatówek o długości 760 mb.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Sierzchów, gmina Opatówek o długości 760 mb. Zakres robót obejmuje: 1.Roboty pomiarowe - 760 m 2.Ręczne oczyszczanie poboczy z trawy i chwastów - 1520 m2 3.Regulacja krzaków, obcięcie gałęzi - 200 m2 4.Rozebranie przepustów rurowych śr. 80 cm - 8 m 5.Regulacja pionowa studzienek - 3 szt. 6.Przepustu rurowe pod drogą, ławy fundamentowe betonowe - 0,96 m3 7.Przepusty rurowe pod drogą - rury PVC śr. 60 cm - 8 m 8.Ścianki czołowe z bloczków betonowych - 2 szt. 9.Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża - 6080 m2 10.Wykonanie ław oporowych pod koryto nawierzchni - 1520 m 11.Roboty ziemne pod przepusty - 9.6 m3 12.Zasypywanie wykopów liniowych pod przepusty - 6.400 m3 13.Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 3420 m2 14.Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 3420 m2 15.Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir) grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 3420 m2 16.Wykonanie skropienia asfaltem nawierzchni drogowych - 3420 m2 17.Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych gr. warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm - 3040 m2 18.Warstwa nawierzchni na drogach bocznych z kruszywa naturalnego - 180 m2 19.Formowanie poboczy z gruntu - 304 m3 20.Plantowanie poboczy ( obrobienie na czysto ) poboczy w gruntach - 1520 m 2..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.24-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 123066.80 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.06.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne KAREX z/s Ociąż ul. Torowa 16, ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

-          Cena wybranej oferty: 123066,80

-          Oferta z najniższą ceną: 123066,80 oferta z najwyższą ceną: 148720,00

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57