MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz robót malarskich w Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej, gmina Opatówek
Numer ogłoszenia: 230528 - 2009; data zamieszczenia: 09.07.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 172214 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej, Tłokinia Wielka 87, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7614312, faks 062 7614312.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz robót malarskich w Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej, gmina Opatówek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz robót malarskich w Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej, gmina Opatówek.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.10.00-0, 45.45.30.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 118199.48 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Firma Usługowo - Handlowa MALBUD Stanisław Żychliński, ul. Łódzka 29, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

-          Cena wybranej oferty: 118199.48

-          Oferta z najniższą ceną: 118199.48 oferta z najwyższą ceną: 218621.04

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                          Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                                                              w Tłokini Wielkiej

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Teresa Kobierska

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57