MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Tłokinia Wielka, 29.06.2009 r.

 

ZP /1 / 09

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

"Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz robót malarskich

w Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej".

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Firma Usługowo - Handlowa "MALBUD" Stanisław Żychliński, ul. Łódzka 29, 62-800 Kalisz

 

Cena wybranej oferty: 144 203,37 zł

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

 

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe

"KWADRAT", ul. Dobrzecka 19,

62-800 Kalisz

54,07

54,07

2.

Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane

"EUROKOLOR", ul. B. Chrobrego 8/1,

62-800 Kalisz

76,93

76,93

4.

Firma Usługowo - Handlowa "MALBUD"

ul. Łódzka 29, 62-800 Kalisz

100,00

100,00

5.

Firma Usługowo - Budowlana "PAWBUD"

ul. Macedońska 13, 62-800 Kalisz

82,48

82,48

 

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu odrzucona została oferta:

Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego NORTEL ul. Dąbrowskiego 3, 63-400 Ostrów Wlkp. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zmianami) ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 89 ust 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust 1 pkt 10 i art. 26 ust 3 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Powodem odrzucenia z postępowania firmy PHU NORTEL jest brak: sporządzenia oferty według zasad określonych w pkt. 2.1 SIWZ Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców oraz brak wykazania doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji zamówień związanych z budową lub modernizacją wewnętrznej instalacji elektrycznej o wartości nie mniejszej niż 100. 000,00 zł w okresie ostatnich 5 lat (2005 - 2009) co najmniej 1 zadanie - dotyczy pkt. 4.5 w związku z pkt 3.4 SIWZ Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców.

 

 

                                                                                                          Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                                                              w Tłokini Wielkiej

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Teresa Kobierska

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57