MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa ulicy Kościuszki ciąg pieszo - jezdny w m. Opatówek
o długości 283 mb, gmina Opatówek

Numer ogłoszenia: 284798 - 2009; data zamieszczenia: 19.08.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 233744 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Kościuszki ciąg pieszo - jezdny w m. Opatówek o długości 283 mb, gmina Opatówek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa ulicy Kościuszki ciąg pieszo - jezdny w m. Opatówek o długości 283 mb, gmina Opatówek. WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRESU ROBÓT do wykonania w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne pn. : Przebudowa ulicy Kościuszki o długości 283 mb ciąg pieszo jezdny od ul. Gen. Zajączka do ul. Kościuszki ciąg drogi Opatówek Cienia III : 1.Wykonanie robót pomiarowych - 283 mb 2.Wykonanie robót ziemnych - 27,50 m3 3.Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni - 275,00 m2 4.Wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe - 291 mb 5.Wykonanie ław pod krawężniki betonowe - 23,571 m3 6.Krawężniki betonowe - 291 mb 7.Ścieki uliczne płaskie z kostki brukowej - 291 mb 8.Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową - 1328,50 m2 9.Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną - 167,541 t 10.Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową - 1328,50 m2 11.Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa ścieralna gr. 4 cm - 1328,50 m2 12.Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm - 19,20 m2 13.Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m - 22,86 m3 14.Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m - 22,86 m3 15.Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 6 kpl. 16.Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - 24 mb 17.Podłączenie przykanalika w studni rewizyjnej - 6 szt. 18.Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr.20 cm na przekopach- 19,20 m2 19.Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - 2,40 m3 20.Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm - 10 mb.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.50-0, 45.23.33.30-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 110959.30 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe BUDKOM, ul. Łódzka 114 - 120, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

-          Cena wybranej oferty: 110959.30

-          Oferta z najniższą ceną: 110959.30 oferta z najwyższą ceną: 114339.60

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57