Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 06.08.2009 roku

 

ZPIn.341/7/09

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

"Przebudowa ul. Kościuszki ciąg pieszo - jezdny w m. Opatówek gm. Opatówek".

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "BUDKOM"

ul. Łódzka 114-120, 62-800 Kalisz

 

Cena wybranej oferty - 135.370,35 PLN.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Budkom"

ul. Łódzka 114-120, 62-800 Kalisz

300,00

300,00

2.

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.

ul. Częstochowska 95

62-800 Kalisz

291,12

291,12

 

 

                                                                                                       Sekretarz Gminy Opatówek

 

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 02.07.2020 12:22:52