Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Cienia Trzecia - Cienia Druga,
gmina Opatówek

Numer ogłoszenia: 325938 - 2009; data zamieszczenia: 21.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 128703 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Cienia Trzecia - Cienia Druga, gmina Opatówek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Cienia Trzecia - Cienia Druga, gmina Opatówek. Zakres robót obejmuje przebudowę nawierzchni drogi gminnej Cienia Trzecia - Cienia Druga, gm. Opatówek od km 0+000 do km 0+400 oznaczonych na planie sytuacyjnym: 1. Roboty pomiarowe - 0,400 km 2. Ręczne oczyszczenie poboczy - 800 m2 3. Karczowani pni o średnicy od 26 do 65 cm - 28 szt 4. Mechaniczne karczowanie krzewów i krzaków - 0,02 ha 5. Rozebranie przepustu - 8 m 6. Regulacja pionowa studzienek w ilości 12 szt 7. Wykonanie przepustów rurowych pod drogą - 0,640 m3 8. Wykonanie przepustów rurowych pod drogą z rur PVC o śr. 40 cm - 8 m 9. Ścianki czołowe z bloczków betonowych - 2 szt. 10. Mechaniczne plantowanie terenu - 3200 m2 11. Wykonanie koryta o głęb. 10 cm na całej szerokości jezdni - 1800 m2 12. Wykonanie robót ziemnych pod przepusty - 4800 m3 13. Wykonanie zasypywania wykopów liniowych pod przepusty - 4800 m3 14. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1800 m2, 15. Wykonanie dolnej podbudowy z kruszywa naturalnego grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 1800 m2, 16. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, - 1800 m2 17. Wykonanie skropienia asfaltem nawierzchni - 1800 m2 18. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, -1600 m2 19. Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - 504 m2, 20. Formowanie poboczy - 216 m3 21. Wykonanie plantowania poboczy - 800 m2..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 85880.80 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne KAREX z/s ul. Torowa 16, 63 - 460 Nowe Skalmierzyce, ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

-          Cena wybranej oferty: 85880.80

-          Oferta z najniższą ceną: 85880.80 oferta z najwyższą ceną: 92000.00

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 08.07.2020 21:42:27