MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa ul. Piaskowej wraz z budową kanalizacji deszczowej
w m. Opatówek, gmina Opatówek

Numer ogłoszenia: 327828 - 2009; data zamieszczenia: 22.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 138743 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Piaskowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Opatówek, gmina Opatówek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa ul. Piaskowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Opatówek, gmina Opatówek - zakres robót obejmuje : Przebudowa nawierzchni ul. Piaskowej 1.Roboty pomiarowe - 0, 454 km 2.Rozebranie krawężników betonowych - 693 m 3.Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm - 16,5 m2 4.Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr.12 cm - 16,5 m2 5.Rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych gr. 4 cm - 3 m2 6.Frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm - 681 m2 7.Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo - piaskowej - 901 m 8.Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltową na zimno - 2366 m2 9.Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną - 115,824 t 10.Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy - 2366 m2 11.Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm - 2366 m2 12.Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - 1,5 m3 13.Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na wjazdach , remont cząstkowy chodników z kostki betonowej gr. 6 cm - 36,750 m2 14.Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm ( warstwa ścieralna ) na wjazdach - 72 m2 15.Karczowanie pni - 13 szt. 16.Odkopanie rowu przydrożnego odc. 52 - 125. Roboty ziemne wykonane koparkami - 31,755 m3 Budowa kanalizacji deszczowej 1.Roboty pomiarowe - 0,33 km 2.Ręczne wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i gł. do 1,0 m - 44 szt. 3.Wykopy z zasypaniem o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - 431,11 m3 4.Ręczne wykopy - 22,69 m3 5.Ręczne zasypywanie wykopów - 22,69 m3 6.Zagęszczenie zasypki - 22,69 m3 7.Dowóz kruszywa na zasypkę - 215,56 m3 8.Podłoża z kruszyw naturalnych o grubości 10 cm - 258,70 m2 9.Rurociągi z tworzyw sztucznych, rury dwuścienne o śr. 300 mm - 277,00 m 10.Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury dwuścienne o śr. 150 mm - 53 m 11.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm - 8 szt. 12.Studzienki ściekowe z osadnikiem o śr. 400 mm z gotowych elementów -7 szt. 13.Studnia rewizyjna na kolektorze sanitarnym z kręgów betonowych o śr. 1000 mm - 1 szt. 14.Cięcie nawierzchni z mas mineralno - asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm - 89,20 m 15.Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o gr. 3 cm - 47,97 m2 16.Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych - 47,97 m2 17.Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. 15 cm - 47,97 m2 18.Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - 9,59 m3 19.Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - 9,59 m3 20.Podbudowy betonowe bez dylatacji gr. warstwy po zagęszczeniu 12 cm - 47,97 m2 21.Odtworzenie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 47,97 m2 22.Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych po zagęszczeniu 4 cm - 47,97 m2 23.Odtworzenie nawierzchni z mieszanek bitumicznych grysowych po zagęszczeniu 3 cm - 47,97 m2 24.Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego - 37,80 m2 25.Odtworzenie nawierzchni chodników z kostki brukowej o gr. 6 cm - 37,80 m2 26.Ręczne plantowanie poboczy - 452 m2.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.30-2, 45.23.32.50-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 258983.83 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o., ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

-          Cena wybranej oferty: 258983.83

-          Oferta z najniższą ceną: 258983.83 oferta z najwyższą ceną: 258983.83

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57