MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sierzchów, gmina Opatówek.
Numer ogłoszenia: 365242 - 2009; data zamieszczenia: 19.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 309434 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sierzchów, gmina Opatówek..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sierzchów, gmina Opatówek o długości 350 mb.Zakres robót obejmuje:1.Roboty pomiarowe - 0,350 km 2.Ręczne oczyszczanie poboczy z trawy i chwastów - 700 m2 3.Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża - 2460 m2 4.Wykonanie koryta o głębokości 10 cm na całej szerokości jezdni - 1875 m2 5. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1875 m2 6.Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 1875 m2 7.Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir) grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 1875 m2 8.Wykonanie skropienia asfaltem nawierzchni drogowych - 1875 m2 9.Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych gr. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm - 1700 m2 10.Formowanie poboczy z gruntu kat III-IV - 164 m3 11.Plantowanie poboczy ( obrobienie na czysto ) - 820 m 2 12.Pionowe znaki drogowe 3 szt...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 75253.75 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne KAREX, Kalisz, ul. Piwonicka 12, z/s Ociąż, ul. Torowa 18, 63-400 Nowe Skalmierzyce, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

-          Cena wybranej oferty: 75253.75

-          Oferta z najniższą ceną: 75253.75 oferta z najwyższą ceną: 79178.00

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                       Sekretarz Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00