MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa ul. Gen. Zajączka o długości 100 mb oraz budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Gen. Zajączka do ul. Kościuszki w m. Opatówek,
gmina Opatówek.

Numer ogłoszenia: 356442 - 2009; data zamieszczenia: 13.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek , ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

-          Adres strony internetowej zamawiającego: www.opatowek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Gen. Zajączka o długości 100 mb oraz budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Gen. Zajączka do ul. Kościuszki w m. Opatówek , gmina Opatówek..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa ul. Gen. Zajączka o długości 100 mb oraz budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Gen. Zajączka do ul. Kościuszki w m. Opatówek , gmina Opatówek. ZAKRES ROBÓT do wykonania w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne pn. : Przebudowa ulicy gen. Zajączka o długości 100 mb oraz budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Gen. Zajączka do ul. Kościuszki w Opatówku. Roboty drogowe 1.Roboty ziemne w kat III-IV - 407,34 m3 2.Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechaniczne - 503,741 m2 3.Profilowanie i zagęszczanie podłoża ręcznie - 167,914 m2 4.Umocnienie podłoża - podbudowa betonowa gr. 10 cm - 646,655 m2 5.Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego gr.15 cm - 646,655 m2 6.Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8cm - 646,655 m2 7.Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową - 646,655 m2 8.Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa ścieralna gr. 5 cm - 646,655 m2 9.Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej - 134,00 mb 10.Ława pod krawężniki betonowa z oporem - 9,380 m3 11.Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0,2 do 0,3 m3 - 0,400 m3 12.Plantowanie skarp i korony nasypów w gruntach kat.I - III - 200,000 m2 13.Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. 110 mm - 15,000 m Roboty przy budowie kanalizacji deszczowej 1.Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - 0,14 km 2.Ręczne wykopanie dołów o pow. dna 0,2 m2 i gł. 1,0 m w gruncie kat. III - szt.8 3.Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczeniach obudowaną OW Wronki - typ boksowy gł. 2,50 m, szer. wyk. 0,9 - 1,0 m - 175,07 m3 4.Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste o szer. dna 1,5 m i gł. do 1,5 m - 9,21 m3 5.Podłoża z kruszyw z naturalnych o grub. 10cm - 115,20 m2 6.Rurociągi z tworzyw sztucznych, rury dwuścienne o śr. nominalnej 300 mm - 121,00 m 7.Przykanaliki z rur z tworzyw , rury dwuścienne o śr 150 mm. - 23,00 m 8.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie z pref. kinetą studni -1,00 szt. 9.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie z pref. kineta studni - 4,00 szt. 10.Studnie ściekowe z osadnikiem o śr. 400 mm z gotowych elementów z tworzywa sztucznego o gł. do 1,9 m z rury karbowanej 400 mm, teleskop z wpustem D400 - 8,00 szt..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.50-0, 45.23.13.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2.000,00 zł Słownie:dwa tysiące złotych.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

-          Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym i spełniający niżej podane warunki: 1. Wykonawca składający ofertę nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca musi spełniać wymogi zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk: Stanowisko - kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie drogowych obiektów budowlanych lub posiada odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz musi należeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Stanowisko - kierownik robót sanitarnych musi posiadać uprawnienia do prowadzenia robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji kanalizacyjnych lub posiada odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz musi należeć do właściwej izby samorządu zawodowego. 4. Wykonawca musi udowodnić, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat (2005-2009) co najmniej 2 zadania związane z budową lub przebudową dróg (wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową ) o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł każde zadanie potwierdzone referencjami stwierdzającymi należyte ich wykonanie. 5. Wykonawca musi udowodnić, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 6. Wykonawca musi spełniać wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie (spełnia/nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach, oświadczeniach dołączonych przez Wykonawców do oferty..

-          Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty poświadczające oraz informacje: 1. Aktualny dokument potwierdzający, że profil działalności Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi /np. wypis z rejestru prowadzonego przez sąd lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej/, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych /załącznik nr 1 do formularza oferty/. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wyjaśnień treści złożonej oferty, wglądu w dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczenia w tym: - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu /wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/, - aktualne zaświadczenie z ZUS-u lub KRUS-u o nie zaleganiu z opłatami i składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu /wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/, - informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, lub informacji z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy oferent jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć urzędujących członków władz. 3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3/ nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Dokumenty stwierdzające przygotowanie zawodowe w zakresie objętym zamówieniem oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego jako załącznik nr 2 do formularza oferty. 5. Dane o doświadczeniu Wykonawcy w zakresie realizacji zamówień związanych z budową lub przebudową dróg ( wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową ) na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do formularza oferty wraz z referencjami poprzednich zamawiających. 6. Dane dotyczące podwykonawców, zakres powierzonych im części zamówienia (jeśli Wykonawca przewiduje wykorzystanie podwykonawców) na załączniku nr 4 do formularza oferty. 7. Wypełniony formularz cenowy wraz z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do formularza oferty. 8. Zaparafowany projekt umowy jako załącznik nr 6. 9. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej jako załącznik nr 7..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.opatowek.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Opatówku, Plac Wolności 14, 62 - 860 Opatówek, pokój numer 7, w godz. 08:00 - 15:00.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2009 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Opatówku, Plac Wolności 14, 62 - 860 Opatówek, pokój numer 13.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57