MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 03.12.2009r.

ZPIn.341/13/09

 

Banki biorące udział

w postępowaniu przetargowym

 

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Gminę Opatówek przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego, długoterminowego, w walucie polskiej w kwocie 1 100 000,00 zł, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuję, iż wpłynęło pismo od banku, który pobrał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, następującej treści:

W nawiązaniu do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu prosimy o udostępnienie następujących materiałów:

1)       wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty).

2)       sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2008 oraz ostatni kwartał bieżącego roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb- PDP).

 

Prosimy również o informację, czy Skarbnik Gminy wyraża zgodę na złożenie kontrasygnaty na wekslu, będącym zabezpieczeniem przedmiotowego kredytu.

 

Treść pisma sprowadza się do prośby o dostarczenie dodatkowych dokumentów dotyczących sytuacji, finansowej i majątkowej Gminy Opatówek.

 

Wobec powyższych pism wyjaśniam co następuje:

 

1.       Zabezpieczeniem przedmiotowego kredytu będzie weksel in blanco co wynika z zapisów SIWZ Rozdział III Istotne postanowienia umowy. Zarówno umowa jak i weksel będą podpisane przez osoby upoważnione do podpisania umowy w imieniu Gminy Opatówek będą to Wójt Gminy Opatówek i Skarbnik Gminy Opatówek (kontrasygnata).

 

2.       Sprawozdania finansowe Rb-27S, Rb-28S, Rb - NDS, Rb-Z, Rb - PDP, znajdują się w SIWZ Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców. Załączniki. Wszelkie inne dokumenty dotyczące sytuacji finansowej i majątkowej Gminy Opatówek są w pełni dostępne dla upoważnionego przedstawiciela Banku w Urzędzie Gminy Opatówek oraz dodatkowo na stronie internetowej Gminy Opatówek www.bip.opatowek.pl. Istnieje możliwość zarówno zapoznania się z przedmiotowymi dokumentami, jak również sporządzanie notatek i kopii dokumentów. W tym celu należy umówić termin spotkania z osobami określonymi w SIWZ.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57