MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Wykonanie usług z zakresu przygotowania, wydawania i dowozu posiłków
na terenie gminy Opatówek

Numer ogłoszenia: 443612 - 2009; data zamieszczenia: 29.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Opatówek, pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618425, 7618143, faks 062 7618236.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna Gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług z zakresu przygotowania, wydawania i dowozu posiłków na terenie gminy Opatówek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie usług z zakresu przygotowania, wydawania i dowozu posiłków na terenie gminy Opatówek.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 73304.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Firma Handlowo - Usługowa Dymarczyk i Górczyński s.c., ul. Częstochowska 61, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

-          Cena wybranej oferty: 73304.00

-          Oferta z najniższą ceną: 73304.00 oferta z najwyższą ceną: 84490.00

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                     Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                                            Pomocy Społecznej

                                                                                                              /-/ Violetta Galant

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57