MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.11.12.2009 roku

 

GOPS /0717/217/09

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na:

 

"Wykonanie usług w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu posiłków do szkół

na terenie gminy Opatówek".

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Firma Handlowo - Usługowa Dymarczyk & Górczyński

ul. Częstochowska 61, 62-800 Kalisz

 

Cena wybranej oferty - 78.435,28 PLN.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

2.

Sklepik Szkolny Mała Gastronomia

Iwona Szmajdzińska

ul. Kasprzaka 16, 62-860 Opatówek

260,28

260,28

3.

Firma Handlowo - Usługowa

Dymarczyk & Górczyński

ul. Częstochowska 61, 62-800 Kalisz

300,00

300,00

 

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu odrzucono następującą ofertę:

 

Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe Maria i Tadeusz Biernat, Zmyślanka 1, 62 - 860 Opatówek na podstawie art.89 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 223 poz.1655 z 2007 r.) ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz.1655 z 2007 roku - tekst jednolity). Powodem wykluczenia z postępowania oferty jest nie dostarczenie następującego dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1.       Aktualny dokument potwierdzający, że profil działalności Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi (np. wypis z rejestru prowadzonego przez sąd lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku gdy Wykonawca jest osobą fizyczną należy złożyć oświadczenie, że jest się osobą fizyczną - dotyczy punkt 4.1. SIWZ Rozdział Instrukcja dla Wykonawców.

 

 

                                                                                                     Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                                            Pomocy Społecznej

                                                                                                              /-/ Violetta Galant

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57