MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.24.12.2009 roku

 

ZEAS.ZP.341/2/09

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Świadczenie usług przewozu uczniów do Zespołu Szkół w Rajsku i Tłokini Wielkiej

w gminie Opatówek."

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe REMICO

62-860 Opatówek, ul. Rogatka 6A

 

Cena wybranej oferty - 268.076,58 PLN.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Jednocześnie informujemy, że oferta firmy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej, 62 - 800 Kalisz, ul. Wrocławska 30 - 38 została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r.

z późniejszymi zmianami) ponieważ z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium i następnie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1. pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r.

z późniejszymi zmianami), ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Powodem wykluczenia a w konsekwencji odrzucenia oferty firmy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej, 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 30 - 38 jest brak dowodu wniesienia/wpłacenia wadium - SIWZ Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców punkt 4.11 przewiduje złożenie takiego dokumentu.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Nr

oferty

Firma(nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "REMICO" Piotr Kaźmierczak

62-860 Opatówek, ul. Rogatka 6A

300,00

300,00

 

 

                                                                                                    Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-

                                                                                                         Administracyjnego Szkół

                                                                                                           /-/ Arkadiusz Łańduch

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57